Ngôn ngữ:

(+0235) 2212 201

Thông báo


LỊCH THI HỌC KỲ 2

LỚP K5CnĐC7 (DỰ ÁN RE II)

I. THI LẦN 1:

MÔN THI

THỜI GIAN

PHÒNG

THI

HÌNH THỨC THI

GIỜ

NGÀY

Tổ chức sản xuất

07h00

27/07/2013

03 phòng G2

Tự luận

PLC

07h00

01/08/2013

03 phòng G2

Tự luận

Khí cụ điện

07h00

02/08/2013

03 phòng G2

Tự luận

Máy điện

18h30

23/10/2013

03 phòng G2

Tự luận

Đo lường điện

18h30

24/10/2013

03 phòng G2

Tự luận

Cung cấp điện

18h30

25/10/2013

03 phòng G2

Tự luận

II. THI LẦN 2:

MÔN THI

THỜI GIAN

PHÒNG

THI

HÌNH THỨC THI

GIỜ

NGÀY

Tổ chức sản xuất

18h30

11/11/2013

01 phòng G2

Tự luận

PLC

18h30

12/11/2013

01 phòng G2

Tự luận

Khí cụ điện

18h30

13/11/2013

01 phòng G2

Tự luận

Máy điện

18h30

14/11/2013

01 phòng G2

Tự luận

Đo lường điện

18h30

15/11/2013

01 phòng G2

Tự luận

Cung cấp điện

18h30

16/11/2013

01 phòng G2

Tự luận