Ngôn ngữ:

(+0235) 2212 201

Thông báo


KẾ HOẠCH THI, BẢO VỆ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

KHOÁ K7C HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY

Căn cứ quyết định số 271/QĐ-CĐMT ngày 22 tháng 03 năm 2013 của Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung về việc thành lập Hội đồng thi tốt nghiệp khoá K7C hệ Cao đẳng chính quy; nay Hội đồng lập kế hoạch thi tốt nghiệp cho khóa học như sau:

I. Hướng dẫn nội qui thi tốt nghiệp:

1. Thời gian: 09h00(K7CH1-8), 10h00(K7CV1-2,CT,CK,CN,CQ) ngày 12/08/2013

2. Địa điểm: Hội trường G1

3. Tổ chức thực hiện: P2 thông báo cho học sinh tập trung, chuẩn bị nội dung triển khai.

II. Thi phần Thực tập tốt nghiệp:

1. Thời gian: 06 giờ 30 ngày 13/08/2013

2. Địa điểm: K7CH1-8, K7CV1-2: 6 phòng G3; K7CT,CK,CN,CQ: 4 phòng G2

3. Tổ chức thực hiện: Khoa Điện, khoa ĐTVT, khoa KHCB, khoa Kinh tế phân công giáo viên coi thi.

III. Phụ đạo khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp:

1. Thời gian: 18 giờ 30 ngày 14/08/2013

2. Địa điểm: K7CH1-8: Hội trường G1, K7CV1-2,CT,CK,CN,CQ: 5 phòng G1

3. Tổ chức thực hiện: Khoa Điện, khoa KTCS, khoa ĐTVT, khoa KHCB, khoa Kinh tế phân công giáo viên phụ đạo.

IV. Thi tốt nghiệp khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp:

1. Thời gian: 06 giờ 30 ngày 17/08/2013

2. Địa điểm: K7CH1-8: 4 phòng G1; K7CV1-2,CT,CK,CN,CQ: 5 phòng G2

3. Tổ chức thực hiện: Ban coi thi tốt nghiệp khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp.

V. Bảo vệ khóa luận tốt nghiệp:

1. Thời gian: 06 giờ 30 ngày 24/08/2013

2. Địa điểm: 9 phòng G2

3. Tổ chức thực hiện:

- Ban bảo vệ tốt nghiệp các ngành Công nghệ kỹ thuật điện, Công nghệ kỹ thuật điện tử-viễn thông, Tin học ứng dụng, Kế toán, Tài chính ngân hàng, Quản trị kinh doanh.

- Phòng Đào tạo chuẩn bị các biểu mẫu chấm bảo vệ khóa luận tốt nghiệp.

- P1 trang trí 9 phòng học giảng đường G2.

VI. Bế giảng khoá học:

1. Thời gian: 09 giờ 00 ngày 03/09/2012 (sinh viên tập trung lúc 08h30).

2. Địa điểm: Hội trường G1

3. Tổ chức thực hiện:

- P1 trang trí Hội trường, phục vụ âm thanh.

- P2 chuẩn bị chương trình và tổ chức Lễ bế giảng.

- P3 tập trung học sinh, chọn học sinh chuẩn bị bài phát biểu trong Lễ bế giảng.

- ĐTN chuẩn bị chương trình văn nghệ (khoảng 30 phút).

Trên đây là kế hoạch thi tốt nghiệp khoá K7C hệ Cao đẳng chính quy, đề nghị các đơn vị liên quan triển khai thực hiện./.