Ngôn ngữ:

(+0235) 2212 201

Thông báo


KẾ HOẠCH THI TỐT NGHIỆP

KHOÁ K20T - HỆ TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP

Căn cứ quyết định số 272 /QĐ-CĐMT ngày 22 tháng 03 năm 2013 của Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung về việc thành lập Hội đồng thi tốt nghiệp khoá K20T hệ Trung cấp chuyên nghiệp; nay Hội đồng lập kế hoạch thi tốt nghiệp cho khoá học như sau:

I. Hướng dẫn nội qui thi tốt nghiệp:

1. Thời gian: 09h00 ngày 29/07/2013

2. Địa điểm: Hội trường G1

3. Tổ chức thực hiện: P2 thông báo cho học sinh tập trung, chuẩn bị nội dung triển khai.

II. Thi phần Thực tập tốt nghiệp:

1. Thời gian: 06 giờ 30 ngày 30/07/2013

2. Địa điểm: 07 phòng G1

3. Tổ chức thực hiện: Khoa Điện, khoa Điện tử Viễn thông, khoa Kinh tế phân công giáo viên coi thi.

III. Phụ đạo môn Chính trị:

1. Thời gian: 07 giờ 30 ngày 31/07/2013

2. Địa điểm: Hội trường G1

3. Tổ chức thực hiện: Khoa KHCB phân công giáo viên phụ đạo.

IV. Thi tốt nghiệp môn Chính trị:

1. Thời gian: 07 giờ 30 ngày 03/08/2013

2. Địa điểm: 12 phòng G1, 10 phòng G2.

3. Tổ chức thực hiện: Ban coi thi tốt nghiệp môn Chính trị.

V. Phụ đạo phần Lý thuyết tổng hợp nghề nghiệp:

1. Thời gian: 18 giờ 30 ngày 05/08/2013

2. Địa điểm: Ngành hệ thống điện: Hội trường G1

Ngành điện tử - viễn thông, kinh tế: 2 phòng G1

3. Tổ chức thực hiện: Khoa Điện, khoa Điện tử - viễn thông, khoa Kinh tế phân công giáo viên phụ đạo.

VI. Thi tốt nghiệp phần Lý thuyết tổng hợp nghề nghiệp:

1. Thời gian: 06 giờ 30 ngày 10/08/2013

2. Địa điểm: 07 phòng G1

3. Tổ chức thực hiện: Ban coi thi tốt nghiệp phần thực hành nghề nghiệp và lý thuyết tổng hợp nghề nghiệp.

VII. Thi tốt nghiệp phần Thực hành nghề nghiệp:

1. Thời gian: 06 giờ 30 ngày 11/08/2013

2. Địa điểm:

Ngành hệ thống điện: Trạm biến áp 22kV, phòng TN Rơ le, phòng TN Thiết bị điện, Bãi thực tập lưới.

Ngành điện tử - viễn thông: Phòng thực tập tổng đài, phòng thực tập thiết bị đầu cuối.

Ngành Kế toán: Phòng máy tính.

3. Tổ chức thực hiện: Ban coi thi tốt nghiệp phần thực hành nghề nghiệp và lý thuyết tổng hợp nghề nghiệp.

VIII. Bế giảng khoá học:

1. Thời gian: 09 giờ 00 ngày 23/08/2013 (học sinh tập trung lúc 08h30).

2. Địa điểm: Hội trường G1

3. Tổ chức thực hiện:

- P1 trang trí Hội trường, phục vụ âm thanh.

- P2 chuẩn bị chương trình và tổ chức Lễ bế giảng.

- P3 tập trung học sinh, chọn học sinh chuẩn bị bài phát biểu trong Lễ bế giảng.

- ĐTN chuẩn bị chương trình văn nghệ (khoảng 30 phút).

Trên đây là kế hoạch thi tốt nghiệp khoá K20T, đề nghị các đơn vị liên quan triển khai thực hiện./.