Ngôn ngữ:

(+0235) 2212 201

Thông báo


KẾ HOẠCH THI TỐT NGHIỆP

KHOÁ K3CnĐT HỆ CAO ĐẲNG NGHỀ - NGHỀ QUẢN LÝ VẬN HÀNH, SỬA CHỮA ĐƯỜNG DÂY VÀ TRẠM BIẾN ÁP CẤP ĐIỆN ÁP 110kV TRỞ XUỐNG

Căn cứ quyết định số 273/QĐ-CĐMT ngày 22 tháng 3 năm 2013 của Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung về việc thành lập Hội đồng thi tốt nghiệp khoá K3CnĐT hệ Cao đẳng nghề nghề Quản lý vận hành, sửa chữa đường dây và trạm biến áp cấp điện áp 110kV trở xuống; nay Hội đồng lập kế hoạch thi tốt nghiệp cho khoá học như sau:

I. Hướng dẫn nội qui thi tốt nghiệp:

1. Thời gian: 10 giờ 00 ngày 12/08/2013

2. Địa điểm: Hội trường G1

3. Tổ chức thực hiện: P2 thông báo cho sinh viên tập trung, chuẩn bị nội dung triển khai.

II. Thi phần thực tập tốt nghiệp:

1. Thời gian: 06 giờ 30 ngày 13/08/2013

2. Địa điểm: 01 phòng G3

3. Tổ chức thực hiện: Khoa Điện phân công giáo viên coi thi.

III. Xét điều kiện dự thi tốt nghiệp:

1. Thời gian: 08 giờ 00 ngày 14/08/2013

2. Địa điểm: Phòng Hiệu trưởng

3. Tổ chức thực hiện: Hội đồng thi tốt nghiệp.

IV. Phụ đạo môn Chính trị:

1. Thời gian: 14 giờ 30 ngày 14/08/2013

2. Địa điểm: 01 phòng G3

3. Tổ chức thực hiện: Khoa KHCB phân công giáo viên phụ đạo.

V. Thi tốt nghiệp môn Chính trị:

1. Thời gian: 07 giờ 30 ngày 16/08/2013

2. Địa điểm: 01 phòng G3

3. Tổ chức thực hiện: Ban coi thi tốt nghiệp môn Chính trị.

VI. Phụ đạo phần Lý thuyết nghề:

1. Thời gian: 14 giờ 30 ngày 16/08/2013

2. Địa điểm: 01 phòng G3

3. Tổ chức thực hiện: Khoa Điện, KTCS phân công giáo viên phụ đạo.

VII. Thi tốt nghiệp phần Lý thuyết nghề:

1. Thời gian: 07 giờ 30 ngày 20/08/2013

2. Địa điểm: 01 phòng G3

3. Tổ chức thực hiện: Ban coi thi tốt nghiệp phần kiến thức, kỹ năng nghề.


VIII. Thi tốt nghiệp phần Thực hành nghề:

1. Thời gian: Từ ngày 21/08/2013 đến ngày 23/08/2013

2. Địa điểm: Phòng TT quấn dây, Phòng TT lắp đặt điện, Bãi thực tập lưới.

3. Tổ chức thực hiện: Ban coi thi tốt nghiệp phần kiến thức, kỹ năng nghề.

IX. Xét công nhận tốt nghiệp:

1. Thời gian: 14 giờ 00 ngày 23/08/2013

2. Địa điểm: Phòng Hiệu trưởng

3. Tổ chức thực hiện: Hội đồng thi tốt nghiệp.

X. Bế giảng khoá học:

1. Thời gian: 09 giờ 00 ngày 30/08/2013

2. Địa điểm: Hội trường Nhà làm việc.

3. Tổ chức thực hiện:

- P1 trang trí Hội trường, phục vụ âm thanh.

- P3 tập trung sinh viên, chọn sinh viên chuẩn bị bài phát biểu trong Lễ bế giảng.

- P2 chuẩn bị chương trình và tổ chức Lễ bế giảng.

Trên đây là kế hoạch thi tốt nghiệp khoá K3CnĐT hệ Cao đẳng nghề, đề nghị các đơn vị liên quan triển khai thực hiện./.