Ngôn ngữ:

(+0235) 2212 201

Thông báo


THÔNG BÁO

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC BẢO VỆ KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP

KHOÁ K7C - HỆ CAO ĐẲNG CHINH QUY

I-Chương trình:

1.Ngày 23/8/2013

Nội dung: Bảo vệ thử

Địa điểm:

Ngành Công nghệ kỹ thuật điện:

Tiểu ban 1: P301 G1 Tiểu ban 2: P302 G1

Tiểu ban 3: P303 G1

Ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông:

Tiểu ban 1: P101 G3 Tiểu ban 2 : P102 G3

Ngành Kế toán: P201 G3

Ngành Tài chính – Ngân hàng: P202 G3

Ngành Quản trị kinh doanh: P305 G1

Thành phần: Sinh viên làm khoá luận tốt nghiệp ở các ngành tự tổ chức thực hiện, sinh viên có thể liên hệ mời các giảng viên các khoa tham dự góp ý.

2.Ngày 24/8/2013 (bắt đầu 7h00)

Nội dung: Bảo vệ chính thức

Địa điểm:

Ngành Công nghệ kỹ thuật điện:

Tiểu ban 1: P401 G2 Tiểu ban 2: P402 G2

Tiểu ban 3: P403 G2

Ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông:

Tiểu ban 1: P201 G2 Tiểu ban 2 : P2013G2

Ngành Kế toán: P203 G2

Ngành Tài chính – Ngân hàng: P204 G2

Ngành Quản trị kinh doanh: P301 G2

Thành phần: -Thành viên các tiểu ban bảo vệ khoá luận tốt nghiệp

-Sinh viên làm khoá luận tốt nghiệp

II- Phân công thực hiện:

1.Phòng Đào tạo:

-Lập kế hoạch tổ chức trình duyệt

-Thông báo danh sách sinh viên được bảo vệ khoá luận tốt nghiệp vào ngày 15/8/2013

-Chuẩn bị văn bản liên quan, các biểu mẫu chấm điểm cho các tiểu ban khoá luận bảo vệ tốt nghiệp

-Thống kê kết quả bảo vệ khoá luận tốt nghiệp

2. Các khoa giáo viên

-Thông báo cho các sinh viên làm khoá luận bảo vệ tốt nghiệp thực hiện các nội dung Quy định làm khoá luận tốt nghiệp của Nhà trường

-Phân công giảng viên hướng dẫn, giảng viên duyệt chấm điểm khoá luận tốt nghiệp.

-Các tiểu ban bảo vệ tốt nghiệp tổ chức bảo vệ khoá luận tốt nghiệp theo đúng Quy định làm khoá luận tốt nghiệp ban hành kèm theo quyết định số 707/QĐ-CĐĐLMT ngày 25/6/2010 của Hiệu trường Nhà trường.

3.Phòng Tổng hợp

Chuẩn bị các phòng học để tổ chức bảo vệ thử, bảo vệ chính thức, các phòng học để bảo vệ chính thức chuẩn bị các nội dung sau: Ti vi, khăn bàn, trang trí khẩu hiệu, nước uống cho các tiểu ban bảo vệ.

4.Các sinh viên được bảo vệ khoá luận tốt nghiệp:

Chuẩn bị các nội dung để bảo vệ khoá luận theo đúng Quy định làm khoá luận tốt nghiệp ban hành kèm theo quyết định số 707/QĐ-CĐĐLMT ngày 25/6/2010 của Hiệu trường Nhà trường.

Chuẩn bị máy tính xách tay, phần mềm, slide trình chiếu, nối kết thử với các màn hình tại các phòng học được bố trí để bảo vệ, chuẩn bị vị trí treo bảng vẽ v.v đảm bảo cho việc bảo vệ khoá luận tốt nghiệp thành công.