Ngôn ngữ:

(+0235) 2212 201

Thông báo


Download Danh sách tạm ngừng học, tiếp tục học, thôi học Khóa K9C

QUYẾT ĐỊNH

V/v Công nhận kết quả xét được học tiếp, tạm ngưng học, buộc thôi học khóa K9C (2012-2015), hệ Cao đẳng chính quy, năm học 2013-2014

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG

Căn cứ quyết định số 510/QĐ-EVN ngày 19/7/2012 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của trường Cao đẳng Điện lực miền Trung;

Căn cứ quyết định số 25/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 26/6/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo v/v Ban hành Quy chế đào tạo cao đẳng chính quy;

Căn cứ biên bản cuộc họp Hội đồng xét điều kiện được học tiếp, tạm ngưng học, buộc thôi học ngày 09/8/2013;

Xét đề nghị của Ông Trưởng phòng Đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Công nhận kết quả xét được học tiếp, tạm ngưng học, buộc thôi học năm học 2013-2014 khóa K9C (2012-2015) hệ Cao đẳng chính quy, (có danh sách kèm theo) cụ thể như sau:

- Sinh viên được học tiếp : 793 sinh viên

- Sinh viên tạm ngừng học : 46 sinh viên

- Sinh viên buộc thôi học : 17 sinh viên

Điều 2: Các phòng, khoa trong nhà trường, các sinh viên có tên trong danh sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;

- Lưu: VT, ĐT.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

Nguyễn Anh Tuyên