Ngôn ngữ:

(+0235) 2212 201

Thông báo


Download Danh sách tạm ngừng học, tiếp tục học, thôi học Khóa K21T;

QUYẾT ĐỊNH

V/v Công nhận kết quả xét được học tiếp, tạm ngưng học, buộc thôi học khóa K21T (2012-2014), hệ Trung cấp chuyên nghiệp, năm học 2013-2014

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG

Căn cứ quyết định số 510/QĐ-EVN ngày 19/7/2012 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của trường Cao đẳng Điện lực miền Trung;

Căn cứ quyết định số 40/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 01/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy;

Căn cứ biên bản cuộc họp Hội đồng xét điều kiện được học tiếp, tạm ngưng học, buộc thôi học ngày 09/8/2013;

Xét đề nghị của Ông Trưởng phòng Đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Công nhận kết quả xét được học tiếp, tạm ngưng học, buộc thôi học năm học 2013-2014 khóa K21T (2012-2014) hệ Trung cấp chuyên nghiệp, (có danh sách kèm theo) cụ thể như sau:

- Học sinh được học tiếp : 315 học sinh

- Học sinh tạm ngừng học : 19 học sinh

- Học sinh buộc thôi học : 29 học sinh

Điều 2: Các phòng, khoa trong nhà trường, các học sinh có tên trong danh sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;

- Lưu: VT, ĐT.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

Nguyễn Anh Tuyên