Ngôn ngữ:

(+0235) 2212 201

Thông báo


THÔNG BÁO

"V/v điều chỉnh phòng học"

Để tạo điều kiện đón học sinh khoá mới nhập học, Phòng Đào tạo thông báo điều chỉnh phòng học của các lớp tại giảng đường G1 trong ngày 26/08/2013 chuyển sang học tại các phòng như sau:

LỚP

HỌC TẠI PHÒNG

LỚP

HỌC TẠI PHÒNG

K8CH1

101-G3

K9CH1

402-G3

K8CH2

101-G3

K9CH3

202-G2

K8CH5

102-G3

K9CH4

302-G2

K8CH6

102-G3

K9CH9

203-G2

K8CH7

201-G3

K9CH10

401-G2

K8CH8

201-G3

K9CH11

303-G2

K8CH10

202-G3

K9CH12

305-G2

K8CH11

202-G3

K8CH12

301-G3

K8CH13

301-G3

K8CV1

401-G3

K8CK

401-G3

Sau thời gian trên, các lớp trở lại học bình thường theo TKB cũ.

Đề nghị các Khoa giáo viên và các lớp HSSV lưu ý triển khai thực hiện.