Ngôn ngữ:

(+0235) 2212 201

Thông báo


THÔNG BÁO

"Về việc điều chỉnh lịch thực tập lớp K8CH11; K10CV; K21TH7,8; K22TH2,3; K26TnĐC1"

Phòng Đào tạo thông báo điều chỉnh lịch thực tập của các lớp K8CH11; K10CV; K21TH7,8; K22TH2,3; K26TnĐC1 như sau:

Môn

Lớp

Lịch theo TKB cũ

Lịch điều chỉnh

TT điện cơ bản

K10CV

09/12-13/12

(Thầy Minh+Khưu)

07/10-11/10

(Thầy Khưu)

K22TH3

07/10-11/10

(Thầy Minh+Khưu)

07/10-11/10

(Thầy Minh)

TN Máy điện

K21TH7

30/09-04/10

(Thầy Đẩu+Tưởng)

30/09-04/10

(Thầy Đẩu)

K21TH8

07/10-11/10

(Thầy Đẩu+Tưởng)

09/12-13/12

(Thầy Đẩu +Tưởng)

TT lưới

K22TH2

02/12-06/12

(Thầy Duy +N.Hưng)

09/12-13/12

(Thầy Duy +N.Hưng)

TN Thiết bị điện

K8CH11

07/10-11/10

(Thầy Lộc)

23/09-27/09

(Thầy Lộc)

TT TBĐ gia dụng

K26TnĐC1

07/10-11/10

(Thầy Tiến)

07/10-11/10

(Thầy Tưởng)

Đề nghị các Khoa giáo viên có liên quan và các lớp HSSV lưu ý triển khai thực hiện.