Ngôn ngữ:

(+0235) 2212 201

Thông báo


THÔNG BÁO

"V/v tập trung học kỳ 4 khoá K5CnĐC5,6; K26TnĐC1,2

hệ Cao đẳng nghề, Trung cấp nghề dự án RE II"

Để chuẩn bị triển khai học tập học kỳ 4 khoá K5CnĐC5,6; K26TnĐC1,2 hệ Cao đẳng nghề, Trung cấp nghề dự án RE II, Nhà trường thông báo cho các học viên lịch tập trung học kỳ 4 như sau:

1. Thời gian học tập: Từ ngày 10/02/2014 đến ngày 19/04/2014.

- Ngày 09/02/2014: Tập trung về trường để ổn định chỗ ở.

- Ngày 10/02/2014: Bắt đầu học thời khoá biểu học kỳ 2.

- Ngày 12/02/2014: Thi các môn còn lại của học kỳ 3 theo lịch thi học kỳ 2 đã ban hành.

2. Thời gian thực tập tốt nghiệp: Từ ngày 21/04/2014 đến ngày 07/06/2014.

Đề nghị đơn vị liên quan và học viên khoá K5CnĐC5,6; K26TnĐC1,2 lưu ý triển khai thực hiện.