Ngôn ngữ:

(+0235) 2212 201

Thông báo


THÔNG BÁO

"V/v tập trung học kỳ 4 khoá K5CnĐC1,2,3,4; K26TnĐC3,4,5,6

hệ Cao đẳng nghề, Trung cấp nghề dự án RE II"

Để chuẩn bị triển khai học tập học kỳ 3 khoá K5CnĐC1,2,3,4; K26TnĐC3,4,5,6 hệ Cao đẳng nghề, Trung cấp nghề dự án RE II, Nhà trường thông báo cho các học viên lịch tập trung học kỳ 4 như sau:

1. Thời gian học tập: Từ ngày 10/02/2014 đến ngày 19/04/2014 tại Trường Cao đẳng Điện lực TP Hồ Chí Minh.

2. Thời gian thực tập tốt nghiệp: Từ ngày 21/04/2014 đến ngày 07/06/2014 tại đơn vị học viên đang công tác.

Đề nghị các đơn vị liên quan và học viên khoá K5CnĐC1,2,3,4; K26TnĐC3,4,5,6 lưu ý triển khai thực hiện.