Ngôn ngữ:

(+0235) 2212 201

Thông báo


THÔNG BÁO

"Về việc điều chỉnh lịch thực tập lớp K21TH7,8,2; K22TH1"

Phòng Đào tạo thông báo điều chỉnh lịch thực tập của các lớp K21TH7,8,2; K22TH1 như sau:

Môn

Lớp

Lịch theo TKB đã ban hành

Lịch điều chỉnh

TT VH HTĐ

K21TH7

07/10-11/10

25/11-29/11

K21TH8

14/10-18/10

30/09-04/10

K21TH2

30/09-04/10

14/10-18/10

TN Máy điện

K21TH8

09/12-13/12

14/10-18/10

TT điện cơ bản

K22TH1

14/10-18/10

09/12-13/12

Đề nghị các Khoa giáo viên có liên quan và các lớp HSSV lưu ý triển khai thực hiện.