Ngôn ngữ:

(+0235) 2212 201

Thông báo


KẾ HOẠCH THI TỐT NGHIỆP KHOÁ K20T, K19T, K3CnĐT (LẦN 2)

Căn cứ quyết định số /QĐ-CĐMT ngày tháng 12 năm 2013 của Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung về việc thành lập Hội đồng thi tốt nghiệp khoá K20T, K19T, K3CnĐT (lần 2);

Nay Hội đồng lập kế hoạch thi tốt nghiệp cho khoá học như sau:

I. Thi tốt nghiệp môn Chính trị:

1. Thời gian: 18h00 ngày 15/01/2014

2. Địa điểm: 04 phòng G1

3. Tổ chức thực hiện: Ban coi thi tốt nghiệp môn Chính trị.

II. Thi tốt nghiệp phần Thực hành nghề nghiệp:

1. Thời gian: 07h00 ngày 18/01/2014

2. Địa điểm:

Ngành hệ thống điện: Trạm biến áp 22kV, phòng TN Rơ le, phòng TN Thiết bị điện, Bãi thực tập lưới.

Ngành điện tử - viễn thông: Phòng thực tập tổng đài, phòng thực tập thiết bị đầu cuối.

3. Tổ chức thực hiện: Ban coi thi tốt nghiệp phần thực hành nghề nghiệp và lý thuyết tổng hợp nghề nghiệp.

III. Thi tốt nghiệp phần Lý thuyết tổng hợp nghề nghiệp:

1. Thời gian: 07h00 ngày 20/01/2014

2. Địa điểm: 04 phòng G1

3. Tổ chức thực hiện: Ban coi thi tốt nghiệp phần thực hành nghề nghiệp và lý thuyết tổng hợp nghề nghiệp.

Trên đây là kế hoạch thi tốt nghiệp khoá K20T, K19T, K3CnĐT (lần 2), đề nghị các đơn vị liên quan triển khai thực hiện./.