Ngôn ngữ:

(+0235) 2212 201

Thông báo


THÔNG BÁO

V/v Học lại các học phần thiếu điểm

khóa K9C; K8CV,NKQ; K22TH

Trên cơ sở số lượng HSSV nộp học phí học lại, phòng Đào tạo lập lịch học lại các học phần thiếu điểm cho các học sinh khóa K9C; K8CV,NKQ; K22TH cụ thể như sau:

I. KHÓA K9C+K8CV+K8CNKQ:

TT

MÔN HỌC

SL HS THIẾU ĐIỂM

SỐ TIẾT

THỜI GIAN HỌC

GIÁO VIÊN DẠY

1.

Vi mạch tương tự

10/34

30

Từ 04/3 đến 04/4/2014

Từ 18h30

thứ 2,4,6 (3 tiết)

P.103G1

Nguyễn Việt Dũng

2.

Máy điện 2

135/157

45

Từ 10/3 đến 18/4/2014

Từ 18h30

thứ 2,4,6

(3 tiết)

L1:P.104G1

L2:P.105G1

L3:P.106G1

1. Nguyễn Đình Sương

L1: K9CH1-3,7-9

2. Phan Xuân Tưởng

L2: K9CH4-6

3. Lê Tự Duy Phong

L3: K9CH10-16

3.

Tiếng anh 2

97/114

45

Từ 04/3 đến 11/4/2014

Từ 13h30

thứ 7+CN (5 tiết)

L1:P.105G1

L2:P.106G1

1. Lại Thị Ngọc Trang

L1: K9CH1-10

2. Hà Thị Mỹ Nhung

L2: K9CH11-16,CV,CQ

4.

Tư tưởng Hồ Chí Minh

29/54

45

Từ 04/3 đến 11/4/2014

Từ 13h30

thứ 7+CN (5 tiết)

P.107G1

An Thị Hà

5.

Thiết bị điện

171/207

45

Từ 04/3 đến 11/4/2014

Từ 18h30

thứ 3,5,7

(3 tiết)

L1:P.104G1

L2:P.105G1

L3:P.106G1

L4:P.107G1

1. Hoàng Hà

L1: K9CH1-5,7

2. Trần Đình Sơn

L2: K9CH6,8,15

3. Nguyễn Đình Sương

L3: K9CH9,12,14,16

4. Nguyễn Văn Thu

L4: K9CH10,11,13

6.

Ngắn mạch

15/33

45

Từ 04/3 đến 11/4/2014

Từ 07h00

thứ 7+CN (5 tiết)

P.201G1

Nguyễn Phú Thạch

7.

Mạch điện 2

123/141

60

Từ 04/3 đến 25/4/2014

Từ 07h00

thứ 7+CN (5 tiết)

L1:P.202G1

L2:P.203G1 L3:P.204G1

1. Võ Thị Sương

L1: K9CH1-8

2. Nguyễn Thị Thu Huyền

L2: K9CH9-11,14

3. Lê Thị Kim Nhung

L3: K9CH12,13,15,16

8.

Lý thuyết mạch 2 (K8CV+K9CV)

12/12

45

Từ 04/3 đến 11/4/2014

Từ 18h30

thứ 2,4,6

(3 tiết)

P.107G1

Mai Thị Kim Liên

9.

Mạch điện tử 2

(K8CV+K9CV)

11/14

45

Từ 04/3 đến 11/4/2014

Từ 18h30

thứ 3,5,7

(3 tiết)

P.201G1

Nguyễn Mạnh Hùng

10.

Toán kinh tế

(K8NKQ+

K9NKQ)

19/21

60

Từ 04/3 đến 25/4/2014

Từ 18h30

thứ 3,5,7

(3 tiết)

P.202G1

Trần Lê Hương Ly

II. KHÓA K22TH:

TT

MÔN HỌC

SL HS THIẾU ĐIỂM

SỐ TIẾT

THỜI GIAN HỌC

GIÁO VIÊN DẠY

1.

Vật liệu điện

19/41

30

Từ 04/3 đến 04/4/2014

Từ 7h00

thứ 7+CN (5 tiết)

P.205G1

Lê Thị Hương Lâm

2.

Anh văn 1

22/40

45

Từ 04/3 đến 11/4/2014

Từ 18h30 thứ 3,5,7 (3 tiết)

P.203G1

Phạm Thị Thu Hà

3.

Mạch điện

33/57

75

Từ 10/3 đến 11/5/2014

Từ 13h30

thứ 7+CN (5 tiết)

P.201G1

Phan Xuân Tưởng

Ghi chú:

- Giáo viên giảng dạy quản lý số lượng và kết quả học tập của HSSV trên phần mềm Quản lý đào tạo. Nhằm tránh tình trạng HS không có tên trong danh sách học lại vẫn được học, đề nghị giáo viên điểm danh theo danh sách trên phần mềm quản lý đào tạo.

- Lớp Kỹ năng mềm khóa K9C, lớp Chính trị 1, Pháp luật, Tin học 1 khóa K22TH không tổ chức học lại vì số lượng HSSV nộp học phí quá ít đề nghị học sinh đến phòng Tài chính-Kế toán nhận lại học phí học lại, hạn cuối là ngày 07/3/2014.