Ngôn ngữ:

(+0235) 2212 201

Thông báo


THÔNG BÁO

Về địa điểm thi tốt nghiệp các lớp Cao đẳng nghề, Trung cấp nghề dự án RE II

Phòng Đào tạo thông báo địa điểm thi tốt nghiệp các lớp Cao đẳng nghề, Trung cấp nghề dự án RE II như sau:

I. Hệ Cao đẳng nghề:

1. Thi tốt nghiệp môn Chính trị:

- Lớp K5CnĐC1,2,3: 18 giờ 00 ngày 02/04/2014 tại 6 phòng G2

- Lớp K5CnĐC5,6: 18 giờ 00 ngày 02/04/2014 tại 4 phòng G2

- Lớp K5CnĐC7: 16 giờ 00 ngày 30/05/2014 tại 2 phòng G2

2. Thi tốt nghiệp phần Lý thuyết nghề:

- Lớp K5CnĐC5,6,7: 16 giờ 00 ngày 11/06/2014 tại 6 phòng G2

3. Thi tốt nghiệp phần Thực hành nghề:

- Lớp K5CnĐC5,6,7: 07 giờ 00 ngày 14/06/2014 tại khu thực hành

II. Hệ Trung cấp nghề:

1. Thi tốt nghiệp môn Chính trị:

- Lớp K26TnĐC1,2: 18 giờ 00 ngày 02/04/2014 tại 4 phòng G2

2. Thi tốt nghiệp phần Lý thuyết nghề:

- Lớp K26TnĐC1,2: 07 giờ 00 ngày 11/06/2014 tại 4 phòng G2

3. Thi tốt nghiệp phần Thực hành nghề:

- Lớp K26TnĐC1,2: 07 giờ 00 ngày 14/06/2014 tại khu thực hành

Đề nghị các Khoa giáo viên có liên quan và các lớp HSSV lưu ý triển khai thực hiện.