Ngôn ngữ:

(+0235) 2212 201

Thông báo


THÔNG BÁO

Về việc điều chỉnh lịch thực tập lớp K10CH3

Phòng Đào tạo thông báo điều chỉnh lịch học môn Thí nghiệm Điện tử lớp K10CH3 từ ngày 17-21/03/2014 chuyển sang học từ ngày 02-06/06/2014.

Đề nghị các Khoa giáo viên có liên quan và các lớp HSSV lưu ý triển khai thực hiện.