Ngôn ngữ:

(+0235) 2212 201

Thông báo


LỊCH THI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2013-2014 (HỌC LẠI)

I. THI, KIỂM TRA LẦN 1:

1. KHOÁ K8CH

MÔN THI

THỜI GIAN

PHÒNG THI

HÌNH THỨC THI

GIỜ

NGÀY

Lưới điện 2

18h30

04/04/14

01 phòng G1

Tự luận (đề mở)

Cảm biến đo lường

18h30

07/04/14

02 phòng G1

Tự luận

KT an toàn & VSCN

07h00

05/04/14

P. máy tính

Trắc nghiệm

Cung cấp điện 2

18h30

15/04/14

02 phòng G1

Tự luận

Tiếng anh chuyên ngành

14h00

19/04/14

01 phòng G1

Bán TN (giấy)

Bảo vệ rơle

07h00

26/04/14

02 phòng G1

Tự luận

2. KHÓA K9C+K8CV,NKQ

MÔN THI

THỜI GIAN

PHÒNG THI

HÌNH THỨC THI

GIỜ

NGÀY

Vi mạch tương tự

18h30

11/04/14

01 phòng G1

Tự luận (đề mở)

Máy điện 2

07h00

26/04/14

P. máy tính

Trắc nghiệm

Tiếng anh 2

07h00

20/04/14

P. máy tính

Trắc nghiệm

Tư tưởng Hồ Chí Minh

14h00

19/04/14

01 phòng G1

Tự luận (đề mở)

Thiết bị điện

18h30

22/04/14

07 phòng G1

Tự luận

Ngắn mạch

07h00

13/04/14

01 phòng G1

Tự luận

Mạch điện 2

07h00

27/04/14

06 phòng G1

Tự luận

Lý thuyết mạch 2 (K8CV+K9CV)

18h30

18/04/14

01 phòng G1

Tự luận

Mạch điện tử 2 (K8CV+K9CV)

18h30

17/04/14

01 phòng G1

Tự luận

Toán kinh tế

(K8NKQ+K9NKQ)

18h30

05/05/14

01 phòng G1

Tự luận

3. KHÓA K10C

MÔN THI

THỜI GIAN

PHÒNG THI

HÌNH THỨC THI

GIỜ

NGÀY

Vật lý 1

07h00

12/04/14

P. máy tính

Trắc nghiệm

Nguyên lý Mac-Lênin1

18h30

07/05/14

01 phòng G1

Tự luận (đề mở)

Toán A1

18h30

25/04/14

01 phòng G1

Tự luận

Hóa

07h00

27/04/14

P. máy tính

Trắc nghiệm

Điện tử cơ bản

18h30

05/05/14

02 phòng G1

Tự luận

4. KHÓA K21TH

MÔN THI

THỜI GIAN

PHÒNG THI

HÌNH THỨC THI

GIỜ

NGÀY

Máy điện 2

18h30

04/04/14

01 phòng G1

Tự luận

Lưới điện

14h00

12/04/14

P. máy tính

Trắc nghiệm

PĐNMĐ

07h00

19/04/14

01 phòng G1

Tự luận

5. KHÓA K22TH

MÔN THI

THỜI GIAN

PHÒNG THI

HÌNH THỨC THI

GIỜ

NGÀY

Vật liệu điện

18h30

11/04/14

01 phòng G1

Tự luận

Anh văn 1

07h00

19/04/14

P. máy tính

Trắc nghiệm

Mạch điện

18h30

17/05/14

01 phòng G1

Tự luận

II. THI, KIỂM TRA LẦN 2:

1. KHOÁ K8CH

MÔN THI

THỜI GIAN

PHÒNG THI

HÌNH THỨC THI

GIỜ

NGÀY

Lưới điện 2

18h30

11/04/14

01 phòng G1

Tự luận (đề mở)

Cảm biến đo lường

18h30

14/04/14

01 phòng G1

Tự luận

KT an toàn & VSCN

07h00

13/04/14

P. máy tính

Trắc nghiệm

Cung cấp điện 2

18h30

15/04/14

01 phòng G1

Tự luận

Tiếng anh chuyên ngành

14h00

26/04/14

01 phòng G1

Bán TN (giấy)

Bảo vệ rơle

07h00

04/05/14

01 phòng G1

Tự luận

2. KHÓA K9C+K8CV,NKQ

MÔN THI

THỜI GIAN

PHÒNG THI

HÌNH THỨC THI

GIỜ

NGÀY

Vi mạch tương tự

18h30

18/04/14

01 phòng G1

Tự luận (đề mở)

Máy điện 2

07h00

04/05/14

P. máy tính

Trắc nghiệm

Tiếng anh 2

07h00

27/04/14

P. máy tính

Trắc nghiệm

Tư tưởng Hồ Chí Minh

14h00

26/04/14

01 phòng G1

Tự luận (đề mở)

Thiết bị điện

18h30

29/04/14

07 phòng G1

Tự luận

Ngắn mạch

07h00

20/04/14

01 phòng G1

Tự luận

Mạch điện 2

18h30

05/05/14

06 phòng G1

Tự luận

Lý thuyết mạch 2 (K8CV+K9CV)

18h30

25/04/14

01 phòng G1

Tự luận

Mạch điện tử 2 (K8CV+K9CV)

18h30

24/04/14

01 phòng G1

Tự luận

Toán kinh tế

(K8NKQ+K9NKQ)

18h30

12/05/14

01 phòng G1

Tự luận

3. KHÓA K10C

MÔN THI

THỜI GIAN

PHÒNG THI

HÌNH THỨC THI

GIỜ

NGÀY

Vật lý 1

14h00

19/04/14

P. máy tính

Trắc nghiệm

Nguyên lý Mac-Lênin1

18h30

14/05/14

01 phòng G1

Tự luận (đề mở)

Toán A1

18h30

06/05/14

01 phòng G1

Tự luận

Hóa

14h00

04/05/14

P. máy tính

Trắc nghiệm

Điện tử cơ bản

18h30

12/05/14

02 phòng G1

Tự luận

4. KHÓA K21TH

MÔN THI

THỜI GIAN

PHÒNG THI

HÌNH THỨC THI

GIỜ

NGÀY

Máy điện 2

18h30

11/04/14

01 phòng G1

Tự luận

Lưới điện

14h00

20/04/14

P. máy tính

Trắc nghiệm

PĐNMĐ

07h00

26/04/14

01 phòng G1

Tự luận

5. KHÓA K22TH

MÔN THI

THỜI GIAN

PHÒNG THI

HÌNH THỨC THI

GIỜ

NGÀY

Vật liệu điện

18h30

18/04/14

01 phòng G1

Tự luận

Anh văn 1

07h00

26/04/14

P. máy tính

Trắc nghiệm

Mạch điện

18h30

24/05/14

01 phòng G1

Tự luận