Ngôn ngữ:

(+0235) 2212 201

Thông báo


THÔNG BÁO

"V/v triển khai thực tập tốt nghiệp khoá K5CHL"

Để chuẩn bị cho đợt thực tập của khoá K5CHL đạt kết quả tốt, Nhà trường thông báo cho các sinh viên (SV) khoá K5CHL một số nội dung liên quan đến đợt thực tập như sau:

1. Thời gian thực tập: Từ ngày 21/04/2014 đến 23/05/2014

2. Thời gian tập trung: 08h00 ngày 21/04/2014

3. Địa điểm tập trung:

- SV thực tập tại Công ty Lưới điện Cao thế miền Trung: Tập trung tại các chi nhánh cao thế.

- SV tự liên hệ thực tập: Tập trung tại các địa điểm SV đã liên hệ.

4. Trang phục, nội qui:

- Mỗi sinh viên chuẩn bị trang phục ở xưởng thực tập của Trường, bảng tên, giấy bút phục vụ cho quá trình thực tập, viết báo cáo.

- Thực hiện nghiêm túc nội quy, kỷ luật, an toàn lao động tại đơn vị sản xuất.

5. Báo cáo thực tập:

Thực hiện theo quyết định số 708/QĐ-CĐĐLMT ngày 25/6/2010 của Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung về việc ban hành quy chế thực tập tốt nghiệp của học sinh sinh viên (có trên Website của Nhà trường: www.cdmt.vn).

6. Thời gian tập trung về Trường:

- 10h00 ngày 26/05/2014, tất cả sinh viên có mặt tại phòng 205 giảng đường G2 để nghe phổ biến kế hoạch thi tốt nghiệp.

Trên đây là kế hoạch thực tập tốt nghiệp khoá K5CHL, đề nghị các đơn vị liên quan và SV khoá K5CHL triển khai thực hiện./.