Ngôn ngữ:

(+0235) 2212 201

Thông báo


KẾ HOẠCH THI TỐT NGHIỆP

KHOÁ K5CHL HỆ CAO ĐẲNG LIÊN THÔNG

Căn cứ quyết định số 261/QĐ-CĐMT ngày 19 tháng 03 năm 2014 của Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung về việc thành lập Hội đồng thi tốt nghiệp khoá K5CHL hệ Cao đẳng liên thông; nay Hội đồng lập kế hoạch thi tốt nghiệp như sau:

I. Hướng dẫn nội qui thi tốt nghiệp:

1. Thời gian: 10 giờ 00 ngày 26/05/2014

2. Địa điểm: Phòng 205 G2

3. Tổ chức thực hiện: P2 thông báo cho sinh viên tập trung, chuẩn bị nội dung triển khai.

II. Thi phần Thực tập sản xuất:

1. Thời gian: 07 giờ 00 ngày 28/05/2014

2. Địa điểm: 01 phòng G2

3. Tổ chức thực hiện: Khoa Điện phân công giáo viên coi thi.

III. Phụ đạo khối kiến thức các môn khoa học Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh:

1. Thời gian: 18 giờ 30 ngày 29/05/2014

2. Địa điểm: Phòng 205 G2

3. Tổ chức thực hiện: Khoa KHCB phân công giáo viên phụ đạo.

IV. Thi tốt nghiệp khối kiến thức các môn khoa học Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh:

1. Thời gian: 18 giờ 30 ngày 03/06/2014

2. Địa điểm: 03 phòng G2

3. Tổ chức thực hiện: Ban coi thi tốt nghiệp khối kiến thức các môn khoa học Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

V. Phụ đạo khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp:

1. Thời gian: 07 giờ 30 ngày 04/06/2014

2. Địa điểm: Phòng 205 G2

3. Tổ chức thực hiện: Khoa KTCS, Khoa Điện phân công giáo viên phụ đạo.

VI. Thi tốt nghiệp khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp:

1. Thời gian: 07 giờ 30 ngày 14/06/2014

2. Địa điểm: 03 phòng G2

3. Tổ chức thực hiện: Ban coi thi tốt nghiệp khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp.


VII. Bế giảng khoá học:

1. Thời gian: 09 giờ 00 ngày 24/06/2014

2. Địa điểm: Hội trường Nhà làm việc.

3. Tổ chức thực hiện:

- P1 trang trí Hội trường, chuẩn bị âm thanh.

- P3 tập trung sinh viên, chọn sinh viên chuẩn bị bài phát biểu trong Lễ bế giảng.

- P2 chuẩn bị chương trình và tổ chức Lễ bế giảng.

Trên đây là kế hoạch thi tốt nghiệp khoá K5CHL hệ Cao đẳng liên thông, đề nghị các đơn vị liên quan triển khai thực hiện./.