Ngôn ngữ:

(+0235) 2212 201

Thông báo


THÔNG BÁO

V/v điều chỉnh thời gian bắt đầu buổi học các lớp bồi dưỡng nghề

cho công nhân kỹ thuật Công ty Điện lực Quảng Nam năm 2014

Phòng Đào tạo thông báo điều chỉnh thời gian bắt đầu buổi học các lớp bồi dưỡng nghề cho công nhân kỹ thuật Công ty Điện lực Quảng Nam trong TKB số 404/TKB-CĐMT ngày 15 tháng 04 năm 2014: Mỗi ngày học 2 buổi, mỗi buổi 5 tiết. Buổi sáng bắt đầu từ 07h20, buổi chiều bắt đầu từ 13h00. Thời gian các tiết học thực hiện theo chuông tại giảng đường.

Đề nghị các Khoa giáo viên và học viên các lớp bồi dưỡng nghề lưu ý triển khai thực hiện.