Ngôn ngữ:

(+0235) 2212 201

Thông báo


KẾ HOẠCH THI, BẢO VỆ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

KHOÁ K8C HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY

Căn cứ quyết định số 260/QĐ-CĐMT ngày 19 tháng 03 năm 2014 của Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung về việc thành lập Hội đồng thi tốt nghiệp khoá K8C hệ Cao đẳng chính quy; nay Hội đồng lập kế hoạch thi tốt nghiệp cho khóa học như sau:

I. Hướng dẫn nội qui thi tốt nghiệp:

1. Thời gian: 09h00(K8CH1-8), 10h00(K8CH9-13, K8CV1-2,CK,CN,CQ) ngày 28/07/2014.

2. Địa điểm: Hội trường G1.

3. Tổ chức thực hiện: P2 thông báo cho sinh viên tập trung, chuẩn bị nội dung triển khai.

II. Thi phần Thực tập tốt nghiệp:

1. Thời gian: 06 giờ 30 ngày 30/07/2014

2. Địa điểm: K8CH1-13: 7 phòng G1; K8CV1-2,CK,CN,CQ: 5 phòng G2

3. Tổ chức thực hiện: Khoa Điện, khoa ĐTVT, khoa Kinh tế phân công giáo viên coi thi.

III. Phụ đạo khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp:

1. Thời gian: 07giờ 30 ngày 31/07/2014

2. Địa điểm:

K8CH1-7 (07giờ 30), K8CH8-13 (14giờ 00): Hội trường G1

K8CV1-2,CK,CN,CQ: 4 phòng G1.

3. Tổ chức thực hiện: Khoa Điện, khoa KTCS, khoa ĐTVT, khoa Kinh tế phân công giáo viên phụ đạo.

IV. Thi tốt nghiệp khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp:

1. Thời gian: 06 giờ 30 ngày 07/08/2014

2. Địa điểm:

K8CH1-13: 16 phòng G1, 10 phòng G2

K8CV1-2,CK,CN,CQ: 8 phòng G3

3. Tổ chức thực hiện: Ban coi thi tốt nghiệp khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp.

V. Bảo vệ khóa luận tốt nghiệp:

1. Thời gian: 06 giờ 30 ngày 17/08/2014

2. Địa điểm: 9 phòng G2

3. Tổ chức thực hiện:

- Ban bảo vệ tốt nghiệp các ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông; Kế toán; Tài chính ngân hàng; Quản trị kinh doanh.

- Phòng Đào tạo chuẩn bị các biểu mẫu chấm bảo vệ khóa luận tốt nghiệp.

- P1 trang trí 9 phòng học giảng đường G2.


VI. Bế giảng khoá học:

1. Thời gian:

- K8CH1-8: 08 giờ 30 ngày 28/08/2014 (sinh viên tập trung lúc 07h30).

- K8CH9-13, K8CV1,2, K8CK,CN,CQ: 08 giờ 30 ngày 29/08/2014 (sinh viên tập trung lúc 07h30).

2. Địa điểm: Hội trường G1

3. Tổ chức thực hiện:

- P1 trang trí Hội trường, phục vụ âm thanh.

- P2 chuẩn bị chương trình và tổ chức Lễ tốt nghiệp.

- P3 tập trung sinh viên, chọn sinh viên chuẩn bị bài phát biểu trong Lễ tốt nghiệp.

- ĐTN chuẩn bị chương trình văn nghệ (khoảng 30 phút/buổi).

Trên đây là kế hoạch thi tốt nghiệp khoá K8C hệ Cao đẳng chính quy, đề nghị các đơn vị liên quan triển khai thực hiện./.