Ngôn ngữ:

(+0235) 2212 201

Thông báo


KẾ HOẠCH THI TỐT NGHIỆP

KHOÁ K21T - HỆ TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP

Căn cứ quyết định số 262/QĐ-CĐMT ngày 19 tháng 03 năm 2014 của Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung về việc thành lập Hội đồng thi tốt nghiệp khoá K21T hệ Trung cấp chuyên nghiệp; nay Hội đồng lập kế hoạch thi tốt nghiệp cho khoá học như sau:

I. Hướng dẫn nội qui thi tốt nghiệp:

1. Thời gian: 09h00 ngày 07/07/2014

2. Địa điểm: Hội trường G1

3. Tổ chức thực hiện: P2 thông báo cho học sinh tập trung, chuẩn bị nội dung triển khai.

II. Thi phần Thực tập tốt nghiệp:

1. Thời gian: 06 giờ 30 ngày 08/07/2014

2. Địa điểm: 04 phòng G1

3. Tổ chức thực hiện: Khoa Điện phân công giáo viên coi thi.

III. Phụ đạo môn Chính trị:

1. Thời gian: 07 giờ 30 ngày 09/07/2014

2. Địa điểm: Hội trường G1

3. Tổ chức thực hiện: Khoa KHCB phân công giáo viên phụ đạo.

IV. Thi tốt nghiệp môn Chính trị:

1. Thời gian: 07 giờ 30 ngày 12/07/2014

2. Địa điểm: 16 phòng G1.

3. Tổ chức thực hiện: Ban coi thi tốt nghiệp môn Chính trị.

V. Phụ đạo phần Lý thuyết tổng hợp nghề nghiệp:

1. Thời gian: 13 giờ 30 ngày 18/07/2014

2. Địa điểm: Hội trường G1

3. Tổ chức thực hiện: Khoa Điện phân công giáo viên phụ đạo.

VI. Thi tốt nghiệp phần Lý thuyết tổng hợp nghề nghiệp:

1. Thời gian: 07 giờ 30 ngày 28/07/2014

2. Địa điểm: 16 phòng G1

3. Tổ chức thực hiện: Ban coi thi tốt nghiệp phần thực hành nghề nghiệp và lý thuyết tổng hợp nghề nghiệp.

VII. Thi tốt nghiệp phần Thực hành nghề nghiệp:

1. Thời gian: 07 giờ 00 ngày 29/07/2014

2. Địa điểm:

Trạm biến áp 22kV, phòng TN Rơ le, phòng TN Thiết bị điện, Bãi thực tập lưới.

3. Tổ chức thực hiện: Ban coi thi tốt nghiệp phần thực hành nghề nghiệp và lý thuyết tổng hợp nghề nghiệp.


VIII. Bế giảng khoá học:

1. Thời gian: 08 giờ 30 ngày 08/08/2014 (học sinh tập trung lúc 07h30).

2. Địa điểm: Hội trường G1

3. Tổ chức thực hiện:

- P1 trang trí Hội trường, phục vụ âm thanh.

- P2 chuẩn bị chương trình và tổ chức Lễ tốt nghiệp.

- P3 tập trung học sinh, chọn học sinh chuẩn bị bài phát biểu trong Lễ tốt nghiệp.

- ĐTN chuẩn bị chương trình văn nghệ (khoảng 30 phút).

Trên đây là kế hoạch thi tốt nghiệp khoá K21T, đề nghị các đơn vị liên quan triển khai thực hiện./.