Ngôn ngữ:

(+0235) 2212 201

Thông báo


THÔNG BÁO

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THI TỐT NGHIỆP - LỄ TỐT NGHIỆP

CÁC LỚP REII - GIAI ĐOẠN 2

I. Thời gian thi tốt nghiệp:

Thay đổi lịch thi tốt nghiệp các lớp REII –giai đoạn 2 đã được ban hành theo các kế hoạch số 33,34/KH-CĐMT ngày 10/01/2014, cụ thể:

1. Tại Trường Cao đẳng Điện lực thành phố Hồ Chí Minh:

Thi tốt nghiệp phần lý thuyết nghề:

-Các lớp K26TnĐC3,4,5,6: 7h00 ngày 10/6/2014

-Các lớp K5CnĐC1,2,3,4: 9h00 ngày 10/6/2014

Thi phần thực tập tốt nghiệp:

-Các lớp K26TnĐC3,4,5,6: 7h00 ngày 11/6/2014

-Các lớp K5CnĐC1,2,3,4: 13h00 ngày 11/6/2014

2. Tại Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung:

Thi tốt nghiệp phần lý thuyết nghề:

-Các lớp K26TnĐC1,2: 7h00 ngày 10/6/2014

-Các lớp K5CnĐC5,6,7: 7h00 ngày 10/6/2014

Thi phần thực tập tốt nghiệp:

-Các lớp K26TnĐC1,2: 7h00 ngày 11/6/2014

-Các lớp K5CnĐC5,6: 7h00 ngày 11/6/2014

Thi tốt nghiệp phần thực hành nghề:

-Các lớp K26TnĐC1,2: 7h00 ngày 13/6/2014

-Các lớp K5CnĐC5,6,7: 7h00 ngày 13/6/2014

II- Thời gian, chương trình tổ chức lễ tốt nghiệp:

1. Thời gian:

-Tại Trường Cao đẳng Điện lực thành phố Hồ Chí Minh: Ngày 16/6/2014

-Tại Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung: Ngày 18/6/2014

2. Chương trình lễ tốt nghiệp:

Buổi sáng:

7h00: Tập trung học viên

7h15: Tổ chức điều tra xã hội học

7h30: Hướng dẫn các công việc lễ tốt nghiệp

8h30: Tổ chức lễ tốt nghiệp:

Chương trình:

1. Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

2. Báo cáo tổng kết khoá học

3. Công bố quyết định công nhận tốt nghiệp

4. Công bố quyết định và trao giấy khen, phần thưởng cho học viên giỏi.

5. Công bố quyết định và trao giấy khen, phần thưởng cho cán bộ lớp

6. Văn nghệ

7. Phát biểu của đại diện học viên

8. Phát biểu của đại diện đơn vị có học viên tham gia học

9. Phát biểu của lãnh đạo nhà trường

10. Bế mạc

Buổi chiều:

13h30: Phát bằng tốt nghiệp cho học viên.