Ngôn ngữ:

(+0235) 2212 201

Thông báo


THỜI KHÓA BIỂU HỌC LẠI MÔN HÓA K9C, K10C.

KÌ HÈ NĂM HỌC 2013-2014

THỜI GIAN

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỂU

THỨ HAI (21/7/2014)

9h00 phòng 102G1

14h00 phòng 102G1

THỨ BA (22/7/2014)

9h00 phòng 102G1

14h00 phòng 102G1

THỨ TƯ (23/7/2014)

9h00 phòng 102G1

14h00 phòng 102G1

THỨ NĂM ( 24/7/2014)

9h00 phòng 102G1

14h00 phòng 102G1

THỨ SÁU (24/7/2014)

9h00 phòng 102G1

14h00 phòng 102G1

THỨ BẢY (25/7/2014)

9h00 phòng 102G1

14h00 phòng 102G1

Mọi chi tiết liên hệ cô Trang – Số điện thoại: 0935267729