Ngôn ngữ:

(+0235) 2212 201

Thông báo


KẾ HOẠCH THI TỐT NGHIỆP KHOÁ K8C, K7C, K6C, K5CHL (LẦN 2)

Căn cứ quyết định số /QĐ-CĐMT ngày tháng 12 năm 2014 của Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung về việc thành lập Hội đồng thi tốt nghiệp khoá K8C, K7C, K6C, K5CHL (lần 2);

Nay Hội đồng lập kế hoạch thi tốt nghiệp cho các khóa học như sau:

I. Thi tốt nghiệp phần các môn khoa học Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh:

1. Thời gian: 18h00 ngày 30/01/2015

2. Địa điểm: 01 phòng G1

3. Tổ chức thực hiện: Ban coi thi tốt nghiệp phần các môn khoa học Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

II. Thi tốt nghiệp khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp:

1. Thời gian: 07h00 ngày 07/02/2015

2. Địa điểm: 04 phòng G1

3. Tổ chức thực hiện: Ban coi thi tốt nghiệp khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp.

Trên đây là kế hoạch thi tốt nghiệp khoá K8C, K7C, K6C, K5CHL (lần 2), đề nghị các đơn vị liên quan triển khai thực hiện./.