Ngôn ngữ:

(+0235) 2212 201

Thông báo


THÔNG BÁO

"Lịch học học kỳ 2 khóa K11C"

Phòng Đào tạo thông báo lịch học học kỳ 2 khóa K11C bắt đầu từ ngày 12/01/2015, đề nghị tất cả các sinh viên khóa K11C đăng nhập vào tài khoản của từng sinh viên trên trang Web của Nhà trường theo địa chỉ tinchi.cdmt.vn hoặc cdmt.vn:2014 để xem các học phần đã đăng ký trong mục: Đăng ký học/kết quả đăng ký và thời khóa biểu trong mục: Thông tin/Thời khóa biểu. Sinh viên có thể xem thời khóa biểu số 1131 ngày 28/11/2014 trong mục thông báo trên các trang Web trên đăng vào ngày 12/12/2014.

Đề nghị các Khoa giáo viên, giáo viên chủ nhiệm các lớp K11C, sinh viên các lớp K11C triển khai thực hiện.