Ngôn ngữ:

(+0235) 2212 201

Thông báo


THÔNG BÁO

"V/v điều chỉnh phòng học"

Phòng Đào tạo thông báo điều chỉnh phòng học các môn Đường lối cách mạng Đảng Cộng sản Việt Nam khóa K10C và Nguyên lý Mác-Lênin 2 khóa K11C bắt đầu từ ngày 12/01/2015 chuyển sang học tại các phòng như sau:

Môn học

Khóa học

Giảng viên

Phòng học

Đường lối cách mạng Đảng Cộng sản Việt Nam

K10C

Nguyễn Thị Xuân Phong

305-G2

An Thị Hà

405-G2

Nguyên lý Mác-Lênin 2

K11C

Nguyễn Thị Xuân Phong

305-G2

An Thị Hà

405-G2

Đề nghị các Khoa giáo viên và sinh viên các lớp K10C, K11C lưu ý triển khai thực hiện.