Ngôn ngữ:

(+0235) 2212 201

Thông báo


THÔNG BÁO

Nhắc nhở về nội dung và hình thức thi tốt nghiệp

khoá K8C, K7C, K6C, K5CHL, K21T, K20T, K3CnĐT (lần 2)

Để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp các khóa K8C, K7C, K6C, K5CHL, K21T, K20T, K3CnĐT (lần 2) đạt kết quả tốt, Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung nhắc nhở học sinh sinh viên các khóa trên tập trung ôn tập các nội dung thi tốt nghiệp. Các Khoa giáo viên rà soát nội dung ôn tập của các môn thi tốt nghiệp Khoa đảm nhận theo từng khóa và đăng lên website Nhà trường trước ngày 15/01/2015 để học sinh sinh viên biết và ôn tập đúng trọng tâm chương trình.

Nội dung và hình thức thi tốt nghiệp các khoá như sau:

Khóa K8C:

I. Thi tốt nghiệp các môn khoa học Mác – Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh:

Ngành học: Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông; Kế toán; Tài chính ngân hàng; Quản trị kinh doanh.

Hình thức thi: Tự luận

Nội dung: Các môn khoa học Mác-Lê Nin, TT HCM- 2 ĐVHT

II. Thi tốt nghiệp kiến thức giáo dục chuyên nghiệp:

1. Ngành học Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử:

Hình thức thi: Tự luận

Nội dung: Thiết bị điện - 3 ĐVHT

Bảo vệ rơle - 3 ĐVHT

Cung cấp điện - 2 ĐVHT

Lưới điện - 2 ĐVHT

2. Ngành học Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông:

Hình thức thi: Tự luận

Nội dung: Mạch điện tử - 5 ĐVHT

Kỹ thuật chuyển mạch - 3 ĐVHT

Mạng thông tin di động - 2 ĐVHT

3. Ngành học Kế toán:

Hình thức thi: Tự luận

Nội dung: Kế toán tài chính doanh nghiệp 2 - 5 ĐVHT

Kế toán chi phí - 3 ĐVHT

Kế toán quản trị - 2 ĐVHT

4. Ngành học Tài chính ngân hàng:

Hình thức thi: Tự luận

Nội dung: Phân tích tín dụng và cho vay - 3 ĐVHT

Nghiệp vụ ngân hàng thương mại - 3 ĐVHT

Kế toán ngân hàng - 4 ĐVHT

5. Ngành học Quản trị kinh doanh:

Hình thức thi: Tự luận

Nội dung: Quản trị nhân lực - 4 ĐVHT

Quản trị tài chính - 3 ĐVHT

Quản trị doanh nghiệp - 3 ĐVHT

Khóa K7C:

I. Thi tốt nghiệp các môn khoa học Mác – Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh

Ngành học: Công nghệ kỹ thuật điện, Công nghệ kỹ thuật điện tử viễn thông, Tin học ứng dụng, Kế toán, Tài chính ngân hàng, Quản trị kinh doanh.

Hình thức thi: Tự luận

Nội dung: Các môn khoa học Mác-Lê Nin, TT HCM- 2 ĐVHT

II. Thi tốt nghiệp kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

1. Ngành học: Công nghệ kỹ thuật điện

Hình thức thi: Tự luận

Nội dung: Thiết bị điện - 3 ĐVHT

Bảo vệ rơle - 3 ĐVHT

Phần điện NMĐ&TBA - 2 ĐVHT

Lưới điện - 2 ĐVHT

2. Ngành học: Công nghệ kỹ thuật điện tử viễn thông

Hình thức thi: Tự luận

Nội dung: KT Mạch điện tử - 5 ĐVHT

Kỹ thuật chuyển mạch - 3 ĐVHT

Cơ sở truyền dẫn số - 2 ĐVHT

3. Ngành học: Tin học ứng dụng

Hình thức thi: Tự luận

Nội dung: Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - 4 ĐVHT

Mạng máy tính - 6 ĐVHT

4. Ngành học: Kế toán

Hình thức thi: Tự luận

Nội dung: Kế toán tài chính doanh nghiệp 2 - 5 ĐVHT

Kế toán chi phí - 3 ĐVHT

Kế toán quản trị - 2 ĐVHT

5. Ngành học: Tài chính ngân hàng

Hình thức thi: Tự luận

Nội dung: Phân tích tín dụng và cho vay - 3 ĐVHT

Nghiệp vụ ngân hàng cơ bản - 4 ĐVHT

Kế toán ngân hàng - 3 ĐVHT

6. Ngành học: Quản trị kinh doanh

Hình thức thi: Tự luận

Nội dung: Kế toán quản trị - 3 ĐVHT

Quản trị tài chính - 3 ĐVHT

Quản trị chiến lược - 4 ĐVHT

Khóa K6C:

I. Thi tốt nghiệp các môn khoa học Mác – Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh

Ngành học: Công nghệ kỹ thuật điện, Công nghệ kỹ thuật điện tử viễn thông, Tin học ứng dụng, Kế toán, Tài chính ngân hàng

Hình thức thi: Tự luận

Nội dung: Các môn khoa học Mác-Lê Nin, TT HCM- 2 ĐVHT

II. Thi tốt nghiệp kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

1. Ngành học: Công nghệ kỹ thuật điện

Hình thức thi: Tự luận

Nội dung: Môn Thiết bị và khí cụ điện - 3 ĐVHT

Môn Bảo vệ rơle - 3 ĐVHT

Môn Phần điện NMĐ&TBA - 2 ĐVHT

Môn Lưới điện - 2 ĐVHT

2. Ngành học: Công nghệ kỹ thuật điện tử viễn thông

Hình thức thi: Tự luận

Nội dung: Mạch điện tử - 5 ĐVHT

Kỹ thuật chuyển mạch - 3 ĐVHT

Cơ sở truyền dẫn số - 2 ĐVHT

3. Ngành học: Tin học ứng dụng

Hình thức thi: Tự luận

Nội dung: Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - 4 ĐVHT

Mạng máy tính - 6 ĐVHT

4. Ngành học: Kế toán

Hình thức thi: Tự luận

Nội dung: Kế toán tài chính doanh nghiệp 2 - 5 ĐVHT

Kế toán chi phí - 3 ĐVHT

Kế toán quản trị - 2 ĐVHT

5. Ngành học: Tài chính ngân hàng

Hình thức thi:Tự luận

Nội dung: Phân tích tín dụng và cho vay - 3 ĐVHT

Nghiệp vụ ngân hàng cơ bản - 4 ĐVHT

Kế toán ngân hàng - 3 ĐVHT

Khóa K21T:

1. Ngành học: Hệ thống điện

Nội dung:

Chính trị

Tự luận

Lý thuyết tổng hợp nghề nghiệp

- Bảo vệ rơle

- Phần điện NMĐ và TBA

Tự luận

Thực hành nghề nghiệp

- TT TBA, TT Lưới, TN Thiết bị điện, TN rơle

Thực hành

Khóa K20T:

1. Ngành học: Hệ thống điện

Nội dung:

1.Ngành học: Hệ thống điện

Nội dung:

Chính trị

Tự luận

Lý thuyết tổng hợp nghề nghiệp

- Bảo vệ rơle

- Phần điện NMĐ

Tự luận

Thực hành nghề nghiệp

- TT TBA, TT Lưới, TN Thiết bị điện, TN rơle

Thực hành

2.Ngành học: Điện tử-Viễn thông

Nội dung:

Chính trị

Tự luận

Lý thuyết tổng hợp nghề nghiệp

- Mạng và dịch vụ viễn thông

- Mạch điện tử

Tự luận

Thực hành nghề nghiệp

- TH tổng đài điện tử và thiết bị đầu cuối

Thực hành

3.Ngành học: Kế toán

Nội dung:

Chính trị

Tự luận

Lý thuyết tổng hợp nghề nghiệp

- Kế toán doanh nghiệp

- Kế toán chi phí

- Kế toán quản trị

Tự luận

Thực hành nghề nghiệp

- TT chuyên ngành kế toán

Thực hành

Khóa K3CnĐT:

1.Ngành học: Quản lý vận hành, sửa chữa đường dây và trạm biến áp cấp điện áp từ 110kV trở xuống

Nội dung:

Chính trị

Tự luận

Lý thuyết nghề:

- Khí cụ điện

- Kỹ thuật lưới điện

- Sửa chữa vận hành máy điện

- Bảo vệ rơle

Tự luận

Thực hành nghề:

- Lắp đặt điện

- Sửa chữa vận hành máy điện

- Lắp đặt đường dây

Thực hành