Ngôn ngữ:

(+0235) 2212 201

Thông báo


TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG

KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ

HỆ TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP – KHÓA K22TH

(Khóa học 2013 – 2015)

1. Vì sao công nghiệp hóa phải gắn liền với hiện đại hóa. Công nghiệp hóa, hiện đại hóa phải gắn liền với phát triển kinh tế tri thức. Liên hệ bản thân cần phải làm gì để góp phần thực hiện sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước hiện nay.

2. Quan điểm và nội dung cơ bản của định hướng xã hội chủ nghĩa trong xây dựng nền kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay.

3. Mục tiêu tổng quát và phương hướng cơ bản của quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội trong thời kỳ quá độ ở nước ta. Ý nghĩa của nó.

4. Những đặc trưng cơ bản của xã hội – xã hội chủ nghĩa. Liên hệ những đặc trưng xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

5. Tính tất yếu khách quan và nội dung của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Liên hệ thực tiễn để làm rõ những thuận lợi và khó khăn của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

6. Phân tích sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân Việt Nam. Liên hệ bản thân cần phải làm gì để góp phần hoàn thành sứ mệnh lịch sử vẻ vang của giai cấp công nhân Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

7. Những thắng lợi có ý nghĩa lịch sử mang tầm vóc thời đại và những bài học kinh nghiệm của cách mạng Việt Nam trong hơn 80 năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

8. Tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Vì sao độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội là nội dung cốt lõi của tư tưởng Hồ Chí Minh và xuyên suốt đường lối cách mạng Việt Nam.

9. Tư tưởng Hồ Chí Minh về: cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Liên hệ bản thân cần phải làm gì để thực hiện các đức tính đó trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

10. Nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Có thể rút ra những bài học nào bổ ích để tu dưỡng và rèn luyện bản thân trong điều kiện hiện nay.

===============================