Ngôn ngữ:

(+0235) 2212 201

Thông báo


THÔNG BÁO

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC LẾ TỐT NGHIỆP

KHOÁ K9C - HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY

I-Chương trình:

1. Buổi sinh hoạt cuối khoá:

Địa điểm: Hội trường G1

Thành phần: P. Đào tạo, P. Công tác học sinh sinh viên, toàn thể sinh viên khoá K9C

Thời gian:

-7h ngày 19/8/2015: Các lớp K9CH1,2,3,4,5,6,7,8, K9CV (350SV)

-7h ngày 20/8/2015: Các lớp K9CH9,10,11,12,13,14,15,16, K9CK, K9CN, K9CQ (350SV).

Nội dung công việc:

1. Công tác tư vấn, giới thiệu việc làm

2. Tổ chức điều tra xã hội học

3. Hướng dẫn các công việc lễ tốt nghiệp

4. Hướng dẫn làm các thủ tục tốt nghiệp ra trường

2. Lễ tốt nghiệp:

Địa điểm: Hội trường G1

Thành phần: Ban giám hiệu, Công đoàn, Đoàn thanh niên, Trưởng các đơn vị trong Nhà trường, các giáo viên không có giờ dạy, đại biểu phụ huynh sinh viên, sinh viên khoá K9C

Thời gian:

- 9h00 ngày 19/8/2015: Các lớp K9CH1,2,3,4,5,6,7,8, K9CV (350SV)

- 9h00 ngày 20/8/2015: Các lớp K9CH9,10,11,12,13,14,15,16, K9CK, K9CN, K9CQ (350SV).

Nội dung công việc:

9h00: Chương trình văn nghệ chào mừng

9h30: Chương trình chính thức

1. Chào cờ -tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

2. Báo cáo tổng kết khoá học

3. Công bố các Quyết định công nhận tốt nghiệp, Quyết định khen thưởng cho sinh viên giỏi, khá

4. Trao giấy khen và phần thưởng cho sinh viên giỏi, khá.


5. Công bố quyết định và trao giấy khen, phần thưởng cho cán bộ lớp, cán bộ đoàn

6. Văn nghệ

7. Phát biểu cảm tưởng của đại diện sinh viên

8. Phát biểu đại diện Phụ huynh sinh viên

9. Phát biểu của Lãnh đạo Nhà trường

10. Bế mạc

Chiều:

13h30 -Phát bằng tốt nghiệp, bảng điểm - Tại phòng Đào tạo

-Giao nhận hồ sơ ra trường - Tại phòng Công tác HSSV

-Chuyển sinh hoạt đoàn - Tại Văn phòng Đoàn

II- Phân công thực hiện:

1.Phòng Đào tạo:

-Báo cáo tổng kết khoá học, các quyết định tốt nghiệp, khen thưởng, phần thưởng.

-In bằng, giấy khen, bảng điểm. Làm các thủ tục cấp bằng, bảng điểm

-Công tác tổ chức buổi lễ tốt nghiệp, buổi sinh hoạt cuối khoá

2.Phòng Công tác HSSV

-Thông báo các lớp sinh viên- Tập trung và quản lý sinh viên

-Mời đại biểu là PHHS

-Chuẩn bị sinh viên và phụ huynh phát biểu ý kiến

-Công tác điều tra xã hội học

-Công tác tư vấn, giới thiệu việc làm.

-Bàn giao hồ sơ ra trường

3.Phòng Tổng hợp

-Chuẩn bị hội trường, trang trí khẩu hiệu

-Âm thanh, ánh sáng, nước uống.

4. Đoàn thanh niên:

- Chương trình văn nghệ

- Bàn giao hồ sơ đoàn viên ./.