Ngôn ngữ:

(+0235) 2212 201


CEPC là trường Cao đẳng công lập chịu sự lãnh đạo, quản lý toàn diện của EVNCPC, sự quản lý nhà nước về giáo dục của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các bộ, ngành liên quan.


Nhiệm vụ và quyền hạn của CEPC

1. Xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển của trường và kế hoạch hoạt động hàng năm trình EVNCPC phê duyệt;

2. Xây dựng kế hoạch tuyển sinh, tổ chức tuyển sinh theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

3. Tổ chức đào tạo người học có trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp và trình độ sơ cấp; bồi dưỡng nghề, thi nâng bậc, giữ bậc thợ, đào tạo nghề xây lắp, sửa chữa thiết bị và lưới điện đang mang điện theo quy định của EVN, EVNCPC và Luật giáo dục nghề nghiệp;

4. Tổ chức biên soạn hoặc lựa chọn, phê duyệt và thực hiện các chương trình, giáo trình đào tạo đối với từng ngành, nghề được phép đào tạo theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

5. Công bố công khai mục tiêu, chương trình đào tạo; điều kiện để bảo đảm chất lượng dạy và học; mức học phí và miễn, giảm học phí; kết quả kiểm định chất lượng đào tạo; hệ thống văn bằng, chứng chỉ của cơ sở giáo dục nghề nghiệp;

6. Tổ chức các hoạt động đào tạo; kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp và in phôi văn bằng, quản lý, cấp phát, thu hồi, hủy bỏ bằng tốt nghiệp cao đẳng, bằng tốt nghiệp trung cấp, chứng chỉ sơ cấp, chứng chỉ đào tạo theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

7. Phối hợp với doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và gia đình người học trong hoạt động giáo dục nghề nghiệp;

8. Được sử dụng chương trình đào tạo của nước ngoài đã được tổ chức giáo dục, đào tạo nước ngoài hoặc quốc tế có uy tín công nhận về chất lượng để thực hiện nhiệm vụ đào tạo theo quy định của EVNCPC và pháp luật;

9. Liên doanh, liên kết với các tổ chức kinh tế, giáo dục, nghiên cứu khoa học trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, gắn đào tạo với việc làm và thị trường lao động;

10. Ký nhận các nguồn vốn, tài sản và các nguồn lực khác do EVNCPC giao cho CEPC quản lý và sử dụng theo mục tiêu và nhiệm vụ được giao, có trách nhiệm bảo toàn và phát triển vốn, tài sản và các nguồn lực khác theo các phương án, mục tiêu và kế hoạch được EVNCPC phê duyệt;

11. Xây dựng, đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo theo yêu cầu chuẩn hóa, hiện đại hóa;

12. Trình EVNCPC xem xét, quyết định thành lập mới, sát nhập, giải thể các khoa, phòng thuộc CEPC;

13. Trình EVNCPC phê duyệt tổng số lao động hàng năm, biên chế bộ máy quản lý, phương án điều chỉnh khi thay đổi tổ chức bộ máy của CEPC. Quyết định tuyển chọn, thuê, ký kết hợp đồng lao động với người lao động của CEPC theo ủy quyền của EVNCPC;

14. Trình EVNCPC xem xét quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật, nâng bậc lương, quyết định nghỉ hưu đối với cán bộ thuộc diện EVNCPC quản lý;

15. Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật (đối với hình thức kỷ luật khiển trách), nâng bậc lương, quyết định nghỉ hưu đối với các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý khác của CEPC;

16. Thực hiện kiểm định và bảo đảm chất lượng đào tạo theo quy định;

17. Tư vấn đào tạo, tư vấn việc làm miễn phí cho người học;

18. Đưa nội dung giảng dạy về ngôn ngữ, phong tục, tập quán, pháp luật có liên quan của nước mà người lao động đến làm việc và pháp luật có liên quan của Việt Nam vào chương trình đào tạo khi tổ chức đào tạo cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài;

19. Nghiên cứu khoa học để phục vụ và nâng cao chất lượng đào tạo; ứng dụng các kết quả nghiên cứu, chuyển giao công nghệ vào thực tiễn sản xuất, kinh doanh, dịch vụ;

20. Thực hiện dân chủ, công khai trong việc thực hiện các nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu, ứng dụng các kết quả nghiên cứu, chuyển giao công nghệ vào thực tiễn sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và hoạt động tài chính; có cơ chế để người học tham gia đánh giá hoạt động đào tạo, giảng viên tham gia đánh giá cán bộ quản lý, viên chức và người lao động của Nhà trường;

21. Sử dụng nguồn thu từ các hoạt động đào tạo, khoa học, công nghệ, sản xuất kinh doanh và dịch vụ để đầu tư cơ sở vật chất của trường, chi cho các hoạt động đào tạo và bổ sung nguồn tài chính của trường theo quy định của pháp luật;

22. Được Nhà nước giao hoặc cho thuê đất, giao hoặc cho thuê cơ sở vật chất; được hỗ trợ ngân sách khi thực hiện nhiệm vụ Nhà nước giao theo hợp đồng đặt hàng; được hưởng các chính sách ưu đãi về thuế và tín dụng theo quy định của pháp luật.

23. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo và chịu sự giám sát, thanh tra, kiểm tra theo quy định của EVNCPC và pháp luật.