Ngôn ngữ:

(+0235) 2212 201

Thông báo


THÔNG BÁO

"Điều chỉnh lịch thực tập lớp K11CH3,5"

Để tạo điều kiện cho giáo viên tham gia lớp huấn luyện an toàn lao động tại Đà Nẵng từ ngày 24/8/2015 đến 30/8/2015, Phòng Đào tạo thông báo điều chỉnh lịch thực tập của các lớp K11CH3,5 như sau:

Môn học

Lịch theo TKB đã ban hành

Lịch hiệu chỉnh

TN mạch điện

24/08-28/08

05/10-09/10

TT lắp đặt điện 2

24/08-28/08

05/10-09/10

Đề nghị các Khoa giáo viên và sinh viên các lớp K11CH3,5 triển khai thực hiện.