Ngôn ngữ:

(+0235) 2212 201

Thông báo


THÔNG BÁO

V/v tổ chức học lại, học cải thiện khóa K10C,K11C,K23T

Căn cứ Quyết định số 965/QĐ-CĐĐLMT ngày 01/9/2009 của Hiệu Trưởng Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung về việc Ban hành quy định tổ chức học lần 2;

Căn cứ Quyết định số 656/QĐ-CĐMT ngày 24/6/2014 của Hiệu Trưởng Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung về việc thu lệ phí kiểm tra, học và thi lại;

Căn cứ Quyết định số 614/TB-CĐMT ngày 07/7/2015 của Hiệu Trưởng Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung về mức thu học phí theo tín chỉ;

Trên cơ sở thống kê số lượng HSSV khóa K11C, K10C, K23T còn thiếu điểm các môn học;

Nay phòng Đào tạo thông báo:

- Dự kiến lịch học lại, học cải thiện các môn học bắt đầu học từ ngày 14/9/2015 (đính kèm thông báo này).

- Trước ngày 09/9/2015 (thứ tư), các HSSV thiếu điểm các môn học đến phòng Tài Chính - Kế Toán để nộp lệ phí học lại, học cải thiện. Sau thời gian trên, HSSV chưa nộp lệ phí sẽ không có tên trong danh sách học lại, học cải thiện.

- Một số môn học thí nghiệm, thực hành có số lượng HSSV thiếu điểm ít không thể mở lớp học lại được, đề nghị các HSSV theo dõi thời khóa biểu các lớp chính khóa để làm thủ tục đăng ký học lại theo hình thức học ghép với các lớp chính khóa.

- HSSV phải theo dõi lịch học để đăng ký lịch học không được trùng.

- Thông tin lịch học có trên website: cdmt.vn.

Đề nghị cán bộ lớp khóa K10C, K11C, K23T thông báo cụ thể thông báo này đến các thành viên trong lớp được biết và nghiêm túc thực hiện./.


DỰ KIẾN THỜI KHÓA BIỂU HỌC LẠI HỌC KỲ 1 (2015-2016)

(Kèm theo thông báo số: /TB-CĐMT ngày /9/2015)

I. KHÓA K10CH:

TT

MÔN HỌC

SL HS THIẾU ĐIỂM

SỐ TIẾT

THỜI GIAN HỌC

1.

Lưới điện 1

42

45

Từ 26/10

đến 29/11/2015

Từ 7h00

thứ 7,CN

(5 tiết)

2.

Cung cấp điện 1

76

45

Từ 14/9

đến 25/10/2015

Từ 7h00

thứ 7,CN

(4 tiết)

3.

KT an toàn &VSCN

76

30

Từ 14/9

đến 11/10/2015

Từ 18h30

thứ 3,5,7

(3 tiết)

4.

Vi mạch số

59

45

Từ 14/9

đến 25/10/2015

Từ 13h30

thứ 7,CN

(04 tiết)

5.

Vi xử lý

73

30

Từ 14/9

đến 11/10/2015

Từ 18h30

thứ 2,4,6

(3 tiết)

6.

Đường lối CMĐCSVN

19

45

Từ 12/10

đến 15/11/2015

Từ 18h30

thứ 3,5,7

(3 tiết)

7.

Đo lường điện

44

45

Từ 12/10

đến 15/11/2015

Từ 18h30

thứ 2,4,6

(3 tiết)

II. KHÓA K11C:

TT

MÔN HỌC

SL HS HỌC LẠI, HỌC CẢI THIỆN

SỐ CHỈ

THỜI GIAN HỌC

1.

Pháp luật

71

1

Từ 14/9

đến 27/9/2015

Từ 7h00

thứ 7,CN

(4 tiết)

2.

Tin học 2

140

3

Từ 14/9

đến 25/10/2015

Từ 13h30

thứ 7,CN

(04 tiết)

3.

NL Mac-Lênin 2

70

3

Từ 26/10

đến 29/11/2015

Từ 18h30

thứ 2,4,6

(3 tiết)

4.

Toán A2

89

2

Từ 26/10

đến 22/11/2015

Từ 13h30

thứ 7,CN

(04 tiết)

5.

Tiếng anh 1

189

3

Từ 14/9

đến 25/10/2015

Từ 18h30

thứ 3,5,7

(3 tiết)

6.

Máy điện 1

275

3

Từ 14/9

đến 25/10/2015

Từ 18h30

thứ 2,4,6

(3 tiết)

7.

Mạch điện 1

244

4

Từ 28/9

đến 22/11/2015

Từ 7h00

thứ 7,CN

(4 tiết)

III. KHÓA K23TH:

TT

MÔN HỌC

SL HS THIẾU ĐIỂM

SỐ TIẾT

THỜI GIAN HỌC

1.

Kỹ năng giao tiếp

13

30

Từ 26/10

đến 22/11/2015

Từ 18h30

thứ 2,4,6

(3 tiết)

2.

KT điện tử

12

30

Từ 26/10

đến 22/11/2015

Từ 18h30

thứ 3,5,7

(3 tiết)

3.

Chính trị 2

20

45

Từ 14/9

đến 25/10/2015

Từ 7h00

thứ 7,CN

(4 tiết)

4.

Anh văn 2

27

45

Từ 14/9

đến 25/10/2015

Từ 18h30

thứ 2,4,6

(3 tiết)

5.

Máy điện 1

15

45

Từ 26/10

đến 06/12/2015

Từ 7h00

thứ 7,CN

(4 tiết)

6.

Khí cụ điện

28

45

Từ 14/9

đến 25/10/2015

Từ 18h30

thứ 3,5,7

(3 tiết)

7.

Đo lường điện

34

45

Từ 14/9

đến 25/10/2015

Từ 13h30

thứ 7,CN

(04 tiết)