Ngôn ngữ:

(+0235) 2212 201

Thông báo


DANH SÁCH THÍ SINH THAM DỰ PHỎNG VẤN

Kỳ thi tuyển: Nhân viên vận hành TBA 110kV

Công ty TNHH MTV Hoa Sen Nghệ An.


TT

Họ lót

Tên

Năm sinh

Hộ khẩu thường trú

Điện thoại

1

Trần Văn

25/3/1993

Phù Mỹ - Bình Định

0987751209

2

Bùi Văn

Đệ

12/02/1994

Trà My - Quảng Nam

01202593955

3

Nguyễn Trùng

Dương

08/11/1994

Cam Lộ - Quảng Trị

01222585995

4

Nguyễn Thanh

10/8/1992

Tuyên Hóa - Quảng Bình

0976890882

5

Nguyễn Thế

Hải

29/5/1993

Bố trạch - Quảng Binh

01652250148

6

Nguyễn Xuân

Hanh

04/7/1990

Gio Linh - Quảng Trị

0964337474

7

Nguyễn Văn

Hậu

02/4/1994

Quảng Ninh - Quảng Bình

0985332095

8

Hồ Trí

Hùng

05/01/1994

Cam Lộ - Quảng Trị

01696668401

9

Huỳnh Ngọc

Khánh

01/01/1991

Phú Ninh - Quảng Nam

01225541336

10

Nguyễn Anh

Khoa

13/02/1990

Đại Lộc - Quảng Nam

11

Văn Thành

Lộc

11/01/1994

Hoài Nhơn - Bình Định

06159211815

12

Phạm Văn

Mạnh

07/10/1994

Duy Xuyên - Quảng Nam

0984385001

13

Dương Anh

Nhân

30/01/1994

Triệu Phong - Quảng Trị

0986437719

14

Lê Thành

Phi

23/9/1989

Đại Lộc - Quảng Nam

01219412345

15

Trương Hoàng Nhất

Sơn

15/5/1994

Đại Lộc - Quảng Nam

0984710889

16

Nguyễn Kế

Thành

06/03/1994

Quảng Ninh - Quảng Bình

0966485340

17

Trần Hữu

Thạnh

25/6/1994

Hương Trà - TTHuế

01666326756

18

Trần Văn

Thịnh

17/6/1988

Núi Thành - Quảng Nam

0905464892

19

Thủy Ngọc

Thường

26/5/1994

Thăng Bình - Quảng Nam

01669359925

20

Trần Văn

Tiến

05/6/1994

Điện Bàn - Quảng Nam

0932601508

21

Hồ Đức

Tín

01/3/1994

Phú Ninh - Quảng Nam

0986800953

22

Trần Minh

Trí

02/11/1994

Thăng Bình - Quảng Nam

01643087780

23

Trần Hữu

Trung

19/7/1994

Ba Đồn - Quảng Bình

0978135342

24

Lê Phước

Tùng

03/02/1990

Đại Lộc - Quảng Nam

0979902232

25

Võ Ngọc

Vinh

15/10/1989

Phú Ninh - Quảng Nam

0987541225