Ngôn ngữ:

(+0235) 2212 201

Thông báo


THÔNG BÁO KẾ HOẠCH PHỤ ĐẠO THI TỐT NGHIỆP LẦN 2

KHÓA K9C, K22T - THÁNG 10/2015

Nhà trường thông báo kế hoạch phụ đạo thi tốt nghiệp lần 2 khóa K9C, K22T cụ thể:

I. Khóa K9C

- Phụ đạo khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp:

1. Thời gian: 07h30 ngày 10/10/2015

2. Địa điểm:

- K9CH: Phòng 201 G1

07h30 - 09h00 (2 tiết): GV Khoa điện phụ đạo

09h30 - 11h00 (2 tiết): GV Khoa KTCS phụ đạo

- K9CV: Phòng 202 G1 (07h30 - 09h00 (2 tiết): GV Khoa ĐTVT phụ đạo)

3. Tổ chức thực hiện: Khoa Điện, khoa KTCS, khoa ĐTVT phân công giáo viên phụ đạo.

II. Khóa K22T

- Phụ đạo môn Chính trị:

1. Thời gian: 07h30 - 09h00 (2 tiết) ngày 10/10/2015

2. Địa điểm: Phòng 203 G1

3. Tổ chức thực hiện: Khoa KHCB phân công giáo viên phụ đạo.

- Phụ đạo phần Lý thuyết tổng hợp nghề nghiệp:

1. Thời gian: 09h30 - 11h00 (2 tiết) ngày 10/10/2015

2. Địa điểm: Phòng 203 G1

3. Tổ chức thực hiện: Khoa Điện phân công giáo viên phụ đạo.