Ngôn ngữ:

(+0235) 2212 201

Thông báo


LỊCH THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2015-2016 (HỌC LẠI)


I. THI, KIỂM TRA LẦN 1:


1. KHOÁ K10C

MÔN THI

THỜI GIAN

PHÒNG THI

HÌNH THỨC THI

GIỜ

NGÀY

Lưới điện 1

18h30

10/12/15

02 phòng G1

Tự luận (đề mở)

Cung cấp điện 1

18h30

07/11/15

03 phòng G1

Tự luận

KT an toàn & VSCN

07h00

01/11/15

P.máy tính

Trắc nghiệm

Vi mạch số

13h30

08/11/15

02 phòng G1

Tự luận (đề mở)

Vi xử lý

18h30

21/10/15

03 phòng G1

Tự luận (đề mở)

Đường lối CMĐCSVN

18h30

26/11/15

01 phòng G1

Tự luận (đề mở)

Đo lường điện

13h30

28/11/15

P.máy tính

Trắc nghiệm

2. KHÓA K11C

MÔN THI

THỜI GIAN

PHÒNG THI

HÌNH THỨC THI

GIỜ

NGÀY

Pháp luật

13h30

01/11/15

02 phòng G1

Tự luận (đề mở)

Tin học 2

13h30

07/11/15

02 phòng G1

Tự luận

Nguyên lý Mác-Lênin 2

18h30

09/11/15

02 phòng G1

Tự luận (đề mở)

Toán A2

18h30

03/12/15

02 phòng G1

Tự luận

Tiếng anh 1

18h30

05/11/15

P.máy tính

Trắc nghiệm

Máy điện 1

18h30

10/11/15

P.máy tính

Trắc nghiệm

Mạch điện 1

07h00

05/12/15

07 phòng G1

Tự luận

3. KHÓA K23T

MÔN THI

THỜI GIAN

PHÒNG THI

HÌNH THỨC THI

GIỜ

NGÀY

Kỹ năng giao tiếp

18h30

02/12/15

01 phòng G1

Tự luận

Kỹ thuật điện tử

18h30

04/12/15

01 phòng G1

Tự luận (đề mở)

Chính trị 2

13h30

07/11/15

01 phòng G1

Tự luận (đề mở)

Anh văn 2

13h30

08/11/15

P.máy tính

Trắc nghiệm

Máy điện 1

18h30

16/12/15

01 phòng G1

Tự luận

Khí cụ điện

18h30

04/11/15

01 phòng G1

Tự luận

Đo lường điện

13h30

14/11/15

P.máy tính

Trắc nghiệm


II. THI, KIỂM TRA LẦN 2:

1. KHOÁ K10C

MÔN THI

THỜI GIAN

PHÒNG THI

HÌNH THỨC THI

GIỜ

NGÀY

Lưới điện 1

18h30

18/12/15

01 phòng G1

Tự luận (đề mở)

Cung cấp điện 1

18h30

17/11/15

01 phòng G1

Tự luận

KT an toàn & VSCN

13h30

14/11/15

P.máy tính

Trắc nghiệm

Vi mạch số

18h30

23/11/15

01 phòng G1

Tự luận (đề mở)

Vi xử lý

18h30

30/10/15

01 phòng G1

Tự luận (đề mở)

Đường lối CMĐCSVN

18h30

04/12/15

01 phòng G1

Tự luận (đề mở)

Đo lường điện

13h30

06/12/15

P.máy tính

Trắc nghiệm


2. KHÓA K11C

MÔN THI

THỜI GIAN

PHÒNG THI

HÌNH THỨC THI

GIỜ

NGÀY

Pháp luật

18h30

12/11/15

01 phòng G1

Tự luận (đề mở)

Tin học 2

13h30

21/11/15

01 phòng G1

Tự luận

Nguyên lý Mác-Lênin 2

18h30

25/11/15

01 phòng G1

Tự luận (đề mở)

Toán A2

18h30

14/12/15

01 phòng G1

Tự luận

Tiếng anh 1

18h30

19/11/15

P.máy tính

Trắc nghiệm

Máy điện 1

18h30

27/11/15

P.máy tính

Trắc nghiệm

Mạch điện 1

18h30

17/12/15

02 phòng G1

Tự luận


3. KHÓA K23T

MÔN THI

THỜI GIAN

PHÒNG THI

HÌNH THỨC THI

GIỜ

NGÀY

Kỹ năng giao tiếp

18h30

10/12/15

01 phòng G1

Tự luận

Kỹ thuật điện tử

18h30

14/12/15

01 phòng G1

Tự luận (đề mở)

Chính trị 2

18h30

16/11/15

01 phòng G1

Tự luận (đề mở)

Anh văn 2

18h30

19/11/15

P.máy tính

Trắc nghiệm

Máy điện 1

18h30

23/12/15

01 phòng G1

Tự luận

Khí cụ điện

18h30

11/11/15

01 phòng G1

Tự luận

Đo lường điện

18h30

24/11/15

P.máy tính

Trắc nghiệm