Ngôn ngữ:

(+0235) 2212 201

Thông báo


download:DANHSACH K12C, K24T NHAP HOC MUON (TINH DEN 14-10-2015).xlsx

THỜI KHOÁ BIỂU

DÙNG CHO HSSV K12C, K24T NHẬP HỌC MUỘN

Để đảm bảo tiếp thu kiến thức các môn học được thuận lợi, Phòng Đào tạo ban hành thời khóa biểu cho học sinh sinh viên khoá K12C, K24T nhập học sau ngày 20/9/2015 học bổ sung kiến thức phần đầu chương trình môn học (danh sách HSSV đính kèm). Đề nghị HSSV đi học đầy đủ và đúng giờ. Các HSSV không theo học sẽ không đủ điều kiện dự thi kết thúc môn học.

Thời gian bắt đầu học từ ngày 19/10/2015, số tiết học bổ sung quy định cụ thể theo từng môn học trong TKB. Giáo viên giảng dạy theo dõi số lượng HSSV theo học và báo cáo về Khoa để tổng hợp và gửi về Phòng Đào tạo sau khi kết thúc đợt dạy.

Thời gian quy định mỗi buổi học: Từ thứ Hai đến thứ Sáu: mỗi buổi 3 tiết, bắt đầu lúc 18h00. Thứ Bảy, Chủ Nhật: mỗi buổi 3 tiết, bắt đầu lúc 07h30.

  1. TKB khóa K12C: Học tại phòng 201-G1

MÔN HỌC

Tin học đại cương 1

Nguyên lý Mác-Lênin 1

Toán ứng dụng A1

Giáo dục thể chất

Vật lý đại cương 1

Mạch điện 1

Nhập môn ngành Công nghệ kỹ thuật điện

Số tiết

6

12

10

6

4

10

4

Giáo viên giảng dạy

Huỳnh Kim Tân

An Thị Hà

Lê Thúy An

Ngô Việt

Nguyễn Tấn Xứng

Huỳnh Tấn Khoa

Lê Tự Duy Phong

TKB

Thứ Ba

Thứ Sáu

Thứ Bảy

Chủ Nhật

Thứ Hai

Thứ Tư

Thứ Năm


  1. TKB khóa K24T: Học tại phòng 202-G1

MÔN HỌC

Giáo dục thể chất

Chính trị 1

Pháp luật

Tiếng Anh 1

Tin học

Vẽ điện

Mạch điện

Số tiết

6

6

6

10

6

4

12

Giáo viên giảng dạy

Ngô Việt

Lê Văn Nhơn

Phạm Ngọc Cơ

Phạm Thị Thu Hà

Huỳnh Thị Hiệp

Phạm Thị Hiền

Võ Xuân

TKB

Thứ Bảy

Thứ Ba

Thứ Năm

Thứ Tư

Chủ Nhật

Thứ Hai

Thứ Sáu