Ngôn ngữ:

(+0235) 2212 201

Thông báo


KẾ HOẠCH THI TỐT NGHIỆP LỚP K28TnTĐ1

HỆ TRUNG CẤP NGHỀ, NGHỀ VẬN HÀNH NHÀ MÁY THUỶ ĐIỆN


Căn cứ quyết định số 1082/QĐ-CĐMT ngày 02 tháng 11 năm 2015 của Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung về việc thành lập Hội đồng thi tốt nghiệp lớp K28TnTĐ1 hệ Trung cấp nghề, nghề Vận hành Nhà máy Thuỷ điện; nay Hội đồng lập kế hoạch thi tốt nghiệp như sau:

  1. Hướng dẫn nội qui thi tốt nghiệp:

1. Thời gian: 08 giờ 00 ngày 30/11/2015

2. Địa điểm: Phòng 205 G1

3. Tổ chức thực hiện: P2 thông báo cho học sinh tập trung, chuẩn bị nội dung triển khai.

  1. Thi phần thực tập tốt nghiệp:

1. Thời gian: 07 giờ 00 ngày 02/12/2015

2. Địa điểm: Phòng 205 G1

3. Tổ chức thực hiện: Khoa Điện phân công giáo viên coi thi.

  1. Phụ đạo môn Chính trị:

1. Thời gian: 07 giờ 00 ngày 04/12/2015

2. Địa điểm: Phòng 205 G1

3. Tổ chức thực hiện: Khoa KHCB phân công giáo viên phụ đạo.

  1. Thi tốt nghiệp môn Chính trị:

1. Thời gian: 07 giờ 00 ngày 07/12/2015

2. Địa điểm: 02 phòng G1

3. Tổ chức thực hiện: Ban coi thi tốt nghiệp môn Chính trị.

  1. Phụ đạo phần Lý thuyết nghề:

1. Thời gian: 07 giờ 00 ngày 09/12/2015

2. Địa điểm: Phòng 205 G1

3. Tổ chức thực hiện: Khoa Điện phân công giáo viên phụ đạo.

  1. Thi tốt nghiệp phần Thực hành nghề:

1. Thời gian: 07 giờ 00 ngày 12/12/2015

2. Địa điểm: Phòng TT Vận hành NMTĐ

3. Tổ chức thực hiện: Ban coi thi tốt nghiệp phần thực hành nghề và lý thuyết nghề.

  1. Thi tốt nghiệp phần Lý thuyết nghề:

1. Thời gian: 07 giờ 00 ngày 16/12/2015

2. Địa điểm: 02 phòng G1

3. Tổ chức thực hiện: Ban coi thi tốt nghiệp phần thực hành nghề và lý thuyết nghề.

  1. Bế giảng khoá học:

1. Thời gian: 09 giờ 00 ngày 24/12/2015

2. Địa điểm: Hội trường G1.

3. Tổ chức thực hiện:

- K6 phát hành giấy mời (trước ngày 17/12/2015).

- P1 trang trí Hội trường, âm thanh.

- P3 tập trung học sinh, chọn học sinh chuẩn bị bài phát biểu trong Lễ bế giảng.

- P2 chuẩn bị chương trình và tổ chức Lễ bế giảng.

Trên đây là kế hoạch thi tốt nghiệp lớp K28TnTĐ1 hệ Trung cấp nghề nghề Vận hành Nhà máy Thuỷ điện, đề nghị các đơn vị liên quan triển khai thực hiện./.