Ngôn ngữ:

(+0235) 2212 201

Thông báo


QUYẾT ĐỊNH

V/v Công nhận tốt nghiệp khóa K22T

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG

Căn cứ quyết định số 510/QĐ-EVN ngày 19/7/2012 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của trường Cao đẳng Điện lực miền Trung;

Căn cứ quyết định số 40/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 01/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy;

Căn cứ biên bản cuộc họp Hội đồng xét tốt nghiệp khoá K22T ngày 26/10/2015;

Xét đề nghị của ông Trưởng phòng Đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Công nhận và cấp Bằng tốt nghiệp Trung cấp chuyên nghiệp cho 22 học sinh khoá K22T (2013-2015) (có danh sách kèm theo) cụ thể như sau:

-Loại Trung bình khá: 19 học sinh

-Loại Trung bình: 03 học sinh

Điều 2: Các ông Trưởng phòng Đào tạo, Trưởng phòng Công tác HS-SV, Trưởng phòng Tài chính - Kế toán và những học sinh có tên trong danh sách tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


DANH SÁCH HỌC SINH TỐT NGHIỆP HỆ TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP

Lớp K22TH1 - Ngành: Hệ thống điện - Khóa học: 2013-2015

(Kèm theo QĐ số: /QĐ-CĐMT ngày 27/10/2015)

TT

Họ và tên

Ngày sinh

Nơi sinh

Giới tính

Xếp loại

1.

Lương Duy

Định

24/04/1996

Gia Lai

Nam

Trung bình khá

2.

Lê Minh

Đức

03/11/1994

Quảng Nam

Nam

Trung bình khá

3.

Trịnh Xuân

Hải

18/06/1995

Quảng Trị

Nam

Trung bình khá

4.

Đỗ Minh

Khôi

01/06/1994

Quảng Ngãi

Nam

Trung bình khá

5.

Huỳnh Gia

Nguyên

10/11/1995

Đăk Lăk

Nam

Trung bình khá

6.

Nguyễn Văn

Thùy

16/09/1995

Đà Nẵng

Nam

Trung bình khá

DANH SÁCH HỌC SINH TỐT NGHIỆP HỆ TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP

Lớp K22TH2 - Ngành: Hệ thống điện - Khóa học: 2013-2015

(Kèm theo QĐ số: /QĐ-CĐMT ngày 27/10/2015)

TT

Họ và tên

Ngày sinh

Nơi sinh

Giới tính

Xếp loại

1.

Nguyễn Văn

Đức

26/12/1994

Thừa Thiên Huế

Nam

Trung bình

2.

Nguyễn Bảo

Kiếm

19/03/1993

Hà Tĩnh

Nam

Trung bình khá

3.

Võ Văn

Lựu

11/03/1995

Quảng Nam

Nam

Trung bình khá

4.

Zơ Râm

Nhân

16/08/1994

Quảng Nam

Nam

Trung bình khá

5.

Phan Văn

Phát

15/08/1994

Gia Lai

Nam

Trung bình khá

6.

Trần Lê Trung

Phước

14/06/1994

Đà Nẵng

Nam

Trung bình khá

7.

Nguyễn Thế

Sơn

03/07/1993

Quảng Nam

Nam

Trung bình khá

8.

Nguyễn

Tây

26/03/1991

Quảng Nam

Nam

Trung bình khá

9.

Lê Hữu

Thuật

29/08/1995

Quảng Trị

Nam

Trung bình khá

DANH SÁCH HỌC SINH TỐT NGHIỆP HỆ TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP

Lớp K22TH3 - Ngành: Hệ thống điện - Khóa học: 2013-2015

(Kèm theo QĐ số: /QĐ-CĐMT ngày 27/10/2015)

TT

Họ và tên

Ngày sinh

Nơi sinh

Giới tính

Xếp loại

1.

Trương Văn

Linh

01/01/1995

Quảng Nam

Nam

Trung bình

2.

Nguyễn Ngọc

Nhiên

18/07/1994

Phú Yên

Nam

Trung bình khá

3.

Trần Trịnh

Tân

11/01/1995

Quảng Nam

Nam

Trung bình khá

DANH SÁCH HỌC SINH TỐT NGHIỆP HỆ TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP

Lớp K22TH5 - Ngành: Hệ thống điện - Khóa học: 2013-2015

(Kèm theo QĐ số: /QĐ-CĐMT ngày 27/10/2015)

TT

Họ và tên

Ngày sinh

Nơi sinh

Giới tính

Xếp loại

1.

Nguyễn Xuân

Thế

10/05/1995

Đăk Lăk

Nam

Trung bình

DANH SÁCH HỌC SINH TỐT NGHIỆP HỆ TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP

Lớp K22TH6 - Ngành: Hệ thống điện - Khóa học: 2013-2015

(Kèm theo QĐ số: /QĐ-CĐMT ngày 27/10/2015)

TT

Họ và tên

Ngày sinh

Nơi sinh

Giới tính

Xếp loại

1.

Trần Đình

Khanh

20/04/1994

Quảng Trị

Nam

Trung bình khá

2.

Nguyễn Hữu

Tuấn

24/11/1995

Đăk Lăk

Nam

Trung bình khá

3.

Nguyễn Vỹ Minh

Nhân

19/05/1995

Quảng Nam

Nam

Trung bình khá