Ngôn ngữ:

(+0235) 2212 201

Thông báo


KẾ HOẠCH KIỂM TRA KẾT THÚC KHOÁ HỌC

LỚP VẬN HÀNH NHÀ MÁY THUỶ ĐIỆN BÁ THƯỚC 1

Căn cứ quyết định số 1081/QĐ-CĐMT ngày 02 tháng 11 năm 2015 của Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung về việc thành lập Hội đồng kiểm tra kết thúc khoá học lớp Vận hành Nhà máy Thuỷ điện Bá Thước 1;

Nay Hội đồng lập kế hoạch kiểm tra kết thúc khoá học như sau:

I. Thi phần thực tập tốt nghiệp và kiểm tra kết thúc khoá học:

1. Thời gian: 07 giờ 00 ngày 28/01/2016

2. Địa điểm: Tại Nhà máy thủy điện Bá Thước 2

3. Hình thức thi, kiểm tra: Vấn đáp

4. Tổ chức thực hiện:

- K3 phân công giáo viên coi thi thực tập tốt nghiệp.

- Ban coi, chấm kiểm tra kết thúc khoá học tổ chức kiểm tra kết thúc khoá học.

II. Bế giảng khoá học:

1. Thời gian: 11 giờ 00 ngày 28/01/2016

2. Địa điểm: Tại Nhà máy thủy điện Bá Thước 2

3. Tổ chức thực hiện:

- P1 chuẩn bị panô bế giảng gửi P2.

- P2 chuẩn bị báo cáo tổng kết khóa học, tổ chức Lễ bế giảng.

- P3 liên hệ học viên chuẩn bị bài phát biểu trong Lễ bế giảng báo P2.

- K6 liên hệ khách mời dự bế giảng, địa điểm tổ chức bế giảng.

Trên đây là kế hoạch kiểm tra kết thúc khoá học lớp Vận hành Nhà máy Thuỷ điện Bá Thước 1, đề nghị các đơn vị liên quan triển khai thực hiện./.