Ngôn ngữ:

(+0235) 2212 201

Thông báo


THÔNG BÁO

Các môn kiểm tra kết thúc khóa học

Lớp Vận hành Nhà máy Thuỷ điện Bá Thước 1

Căn cứ quyết định số 1081/QĐ-CĐMT ngày 02 tháng 11 năm 2015 của Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung về việc thành lập Hội đồng kiểm tra kết thúc khoá học lớp Vận hành Nhà máy Thuỷ điện Bá Thước 1; Nhà trường thông báo các môn kiểm tra kết thúc khóa học như sau:

Môn kiểm tra

Hình thức kiểm tra

- Thiết bị tuabin nước

- Vận hành tuabin

- PĐNMĐ & TBA

Vấn đáp

Đề nghị khoa Điện cung cấp câu hỏi ôn tập các nội dung kiểm tra kết thúc khóa học cho học sinh.