Ngôn ngữ:

(+0235) 2212 201

Thông báo


THỜI KHOÁ BIỂU PHỤ ĐẠO

LỚP K28TnTĐ1

Từ 04/01/2016 đến 08/01/2016

Thứ

Thứ

Thứ

Thứ

Thứ

Thứ

Thứ

Chủ nhật

Hai

Ba

Năm

Sáu

Bảy

X

Khoái (2)

Thạch (4)

Thạch (4)

Sáng

T.Hưng (3)

X

X

X

X

X

Khoái (2)

X

X

X

Chiều

X

T.Hưng (3)

T.Hưng (3)

Thạch (3)

X

X

X

X

Từ 11/01/2016 đến 15/01/2016

Thứ

Thứ

Thứ

Thứ

Thứ

Thứ

Thứ

Chủ nhật

Hai

Ba

Năm

Sáu

Bảy

X

X

Khoái (4)

Thạch (4)

Thạch (4)

Sáng

T.Hưng (3)

T.Hưng (3)

X

X

X

X

X

Khoái (2)

X

Chiều

X

T.Hưng (3)

X

X

Từ 18/01/2016 đến 22/01/2016

Thứ

Thứ

Thứ

Thứ

Thứ

Thứ

Thứ

Chủ nhật

Hai

Ba

Năm

Sáu

Bảy

X

Khoái (2)

Thạch (4)

Thạch (4)

Sáng

T.Hưng (3)

X

X

X

X

X

Khoái (2)

X

X

Khoái (1)

X

Chiều

X

T.Hưng (3)

T.Hưng (3)

T.Hưng (3)

Thạch (3)

X

X

X

X

X

Ghi chú:

1- Môn PĐNMĐ: thầy Dương Tấn Hưng

2- Môn Tuabin nước: thầy Nguyễn Phú Thạch

3- Môn VH TB nước: thầy Hoàng Thanh Khoái