Ngôn ngữ:

(+0235) 2212 201

Thông báo


THÔNG BÁO

Về việc phụ đạo cho HSSV các khóa K10C, K11C, K12C, K23T, K24T

Thực hiện theo sự chỉ đạo của Lãnh đạo Nhà trường về việc phụ đạo cho các HSSV trước khi thi lần 2; Phòng Đào tạo thông báo lịch phụ đạo cho HSSV có điểm thi lần 1 dưới 5 điểm đối với HSSV học theo niên khóa và dưới 5,5 điểm đối với HSSV học theo tín chỉ như sau:

K10CH:

MÔN PHỤ ĐẠO

THỜI GIAN PHỤ ĐẠO

THI LẦN 2

PHÒNG THI

HÌNH THỨC THI

GIỜ

NGÀY

PHÒNG

GIỜ

NGÀY

Tiếng Anh chuyên ngành

18h00

17/01/2016

205-G2

18h00

18/01/2016

4 phòng G1

Bán trắc nghiệm (giấy)

Lưới điện 2

18h00

19/01/2016

205-G2

17h10

20/01/2016

4 phòng G1

Tự luận (đề mở)

Cảm biến đo lường

18h00

21/01/2016

205-G2

18h00

22/01/2016

4 phòng G1

Tự luận

Cung cấp điện 2

18h00

23/01/2016

205-G2

17h10

24/01/2016

4 phòng G1

Tự luận

Kinh doanh điện năng

18h00

25/01/2016

205-G2

07h00

26/01/2016

P.máy tính

Trắc nghiệm

Bảo vệ rơle

18h00

27/01/2016

205-G2

17h10

28/01/2016

4 phòng G1

Tự luận

PLC

18h00

29/01/2016

205-G2

18h00

30/01/2016

4 phòng G1

Tự luận (đề mở)

K11CH:

MÔN PHỤ ĐẠO

THỜI GIAN PHỤ ĐẠO

THI LẦN 2

PHÒNG THI

HÌNH THỨC THI

GIỜ

NGÀY

PHÒNG

GIỜ

NGÀY

Tiếng Anh 2

07h50

13h50

21/02/2016

107-G1

07h00

22/02/2016

P.máy tính

Trắc nghiệm

Máy điện 2

07h50

13h50

22/02/2016

107-G1

18h00

23/02/2016

4 phòng G1

Tự luận

Khí cụ điện

07h50

13h50

23/02/2016

107-G1

18h00

24/02/2016

4 phòng G1

Tự luận

Kỹ năng mềm

07h50

13h50

24/02/2016

107-G1

18h00

25/02/2016

4 phòng G1

Tự luận (đề mở)

Kỹ thuật an toàn & VSCN

07h00

14h45

25/02/2016

107-G1

07h00

26/02/2016

P.máy tính

Trắc nghiệm

Tư tưởng Hồ Chí Minh

27/02/2016

Viết thu hoạch

Mạch điện 2

07h50

13h50

28/02/2016

107-G1

18h00

29/02/2016

4 phòng G1

Tự luận

K12CH:

MÔN PHỤ ĐẠO

THỜI GIAN PHỤ ĐẠO

THI LẦN 2

PHÒNG THI

HÌNH THỨC THI

GIỜ

NGÀY

PHÒNG

GIỜ

NGÀY

Tin học đại cương 1

18h00

17/01/2016

204-G2

07h00

18/01/2016

P.máy tính

Thực hành

Toán ứng dụng A1

18h00

19/01/2016

204-G2

18h00

20/01/2016

2 phòng G2

Tự luận

Mạch điện 1

18h00

21/01/2016

204-G2

18h00

22/01/2016

2 phòng G2

Tự luận

Vật lý đại cương 1

18h00

23/01/2016

204-G2

07h00

24/01/2016

P.máy tính

Trắc nghiệm

Nguyên lý Mác-Lênin 1

26/01/2016

Viết thu hoạch


K23TH:

MÔN PHỤ ĐẠO

THỜI GIAN PHỤ ĐẠO

THI LẦN 2

PHÒNG THI

HÌNH THỨC THI

GIỜ

NGÀY

PHÒNG

GIỜ

NGÀY

Máy điện 2

07h50

21/02/2016

107-G1

18h00

22/02/2016

1 phòng G1

Tự luận

Rơle bảo vệ

07h50

22/02/2016

107-G1

18h00

23/02/2016

1 phòng G1

Tự luận

Lưới điện

13h50

23/02/2016

107-G1

14h00

24/02/2016

P.máy tính

Trắc nghiệm

Kinh doanh điện năng

07h50

24/02/2016

107-G1

14h00

25/02/2016

P.máy tính

Trắc nghiệm

Phần điện trong NMĐ&TBA

13h00

25/02/2016

107-G1

18h00

26/02/2016

1 phòng G1

Tự luận

K24TH:

MÔN PHỤ ĐẠO

THỜI GIAN PHỤ ĐẠO

THI LẦN 2

PHÒNG THI

HÌNH THỨC THI

GIỜ

NGÀY

PHÒNG

GIỜ

NGÀY

Chính trị 1

18h00

24/01/2016

106-G1

18h00

25/01/2016

1 phòng G1

Tự luận (đề mở)

Pháp luật

18h00

26/01/2016

106-G1

18h00

27/01/2016

1 phòng G1

Tự luận (đề mở)

Tiếng Anh 1

18h00

28/01/2016

106-G1

14h00

29/01/2016

P.máy tính

Trắc nghiệm

Tin học

18h00

21/02/2016

106-G1

14h00

22/02/2016

P.máy tính

Thực hành

Vẽ điện

18h00

23/02/2016

106-G1

14h00

24/02/2016

P.máy tính

Thực hành

Mạch điện

18h00

25/02/2016

106-G1

18h00

26/02/2016

1 phòng G1

Tự luận

Ghi chú:

- Các lớp khóa K11CH học chính khóa buổi sáng sẽ học phụ đạo buổi chiều và học chính khóa buổi chiều sẽ học phụ đạo buổi sáng.

- Các Khoa phân công giáo viên phụ đạo các môn học Khoa đảm nhận.

- Thời gian phụ đạo mỗi môn học là 2 tiết.

- Giáo viên phụ đạo báo cáo số lượng HSSV học phụ đạo cho Trưởng khoa. Trưởng khoa tổng hợp số liệu theo mẫu đính kèm (Dowload) gửi về Phòng Đào tạo trước ngày 10/03/2015 để PĐT tổng hợp báo cáo Lãnh đạo Nhà trường.