Ngôn ngữ:

(+0235) 2212 201

Thông báo


KẾ HOẠCH THI TỐT NGHIỆP

KHOÁ K9C (LẦN 3) HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY

Căn cứ quyết định số 262/QĐ-CĐMT ngày 02 tháng 04 năm 2015 của Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung về việc thành lập Hội đồng thi tốt nghiệp khoá K9C hệ Cao đẳng chính quy; nay Hội đồng lập kế hoạch thi tốt nghiệp cho khóa K9C (lần 3) như sau:

I. Phụ đạo phần các môn khoa học Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh:

1. Thời gian: 18h00 ngày 15/01/2016

2. Địa điểm: 01 phòng G1

3. Tổ chức thực hiện: K1 phân công giáo viên phụ đạo.

II. Thi tốt nghiệp phần các môn khoa học Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh:

1. Thời gian: 18h00 ngày 18/01/2016

2. Địa điểm: 01 phòng G1

3. Tổ chức thực hiện: Ban coi thi tốt nghiệp phần các môn khoa học Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

III. Phụ đạo khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp:

1. Thời gian: 18 giờ 00 ngày 19/01/2016

2. Địa điểm: 01 phòng G1

3. Tổ chức thực hiện: Khoa Điện, khoa KTCS phân công giáo viên phụ đạo.

IV. Thi tốt nghiệp khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp:

1. Thời gian: 18 giờ 00 ngày 22/01/2016

2. Địa điểm: 02 phòng G1

3. Tổ chức thực hiện: Ban coi thi tốt nghiệp khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp.

Trên đây là kế hoạch thi tốt nghiệp khoá K9C (lần 3) hệ Cao đẳng chính quy, đề nghị các đơn vị liên quan triển khai thực hiện./.