Ngôn ngữ:

(+0235) 2212 201

Thông báo


KẾ HOẠCH THI TỐT NGHIỆP LỚP K28TnTĐ1 (LẦN 2)

HỆ TRUNG CẤP NGHỀ, NGHỀ VẬN HÀNH NHÀ MÁY THUỶ ĐIỆN

Căn cứ quyết định số 1082/QĐ-CĐMT ngày 02 tháng 11 năm 2015 của Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung về việc thành lập Hội đồng thi tốt nghiệp lớp K28TnTĐ1 hệ Trung cấp nghề, nghề Vận hành Nhà máy Thuỷ điện; nay Hội đồng lập kế hoạch thi tốt nghiệp (lần 2) như sau:

I. Phụ đạo phần Lý thuyết nghề:

1. Thời gian: Từ ngày 28/12/2015 đến 20/01/2016 (75 tiết)

2. Địa điểm: Phòng 106 G1

3. Tổ chức thực hiện: Khoa Điện phân công giáo viên phụ đạo.

II. Thi tốt nghiệp phần Lý thuyết nghề:

1. Thời gian: 18 giờ 00 ngày 22/01/2016

2. Địa điểm: 01 phòng G1

3. Tổ chức thực hiện: Ban coi thi tốt nghiệp phần thực hành nghề và lý thuyết nghề.

Trên đây là kế hoạch thi tốt nghiệp (lần 2) lớp K28TnTĐ1 hệ Trung cấp nghề nghề Vận hành Nhà máy Thuỷ điện, đề nghị các đơn vị liên quan triển khai thực hiện./.