Ngôn ngữ:

(+0235) 2212 201

Thông báo


THÔNG BÁO

"Điều chỉnh lịch học môn TT máy điện các lớp K12CH1,2,5,6"

Căn cứ đề nghị của Khoa KTCS về việc thay đổi lịch học môn TT máy điện các lớp K12CH1,2,5,6; Phòng Đào tạo thông báo điều chỉnh lịch học như sau:

Lớp

Lịch theo TKB đã ban hành

Lịch hiệu chỉnh

K12CH1

18/01-22/01

16/05-20/05

K12CH2

25/01-29/01

23/05-27/05

K12CH5

29/02-04/03

06/06-10/06

K12CH6

22/02-26/02

30/05-03/06

Đề nghị các Khoa giáo viên và sinh viên các lớp K12CH1,2,5,6 triển khai thực hiện.