Ngôn ngữ:

(+0235) 2212 201

Thông báo


THÔNG BÁO

"V/v đăng ký chuyên ngành đào tạo khóa K11CH"

Căn cứ điều 8 của quyết định số 1149/QĐ-CĐMT ngày 20/11/2015 của Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung về việc ban hành quy chế đào tạo Cao đẳng chính quy theo hệ thống tín chỉ;

Căn cứ kế hoạch giảng dạy số 440/KH-CĐMT ngày 22/05/2015 của Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung về việc ban hành kế hoạch giảng dạy hệ Cao đẳng ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện-Điện tử;

Căn cứ quyết định số 1219/QĐ-CĐMT ngày 04/12/2015 của Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung về việc ban hành chương trình đào tạo hệ Cao đẳng ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện-Điện tử;

Để triển khai đào tạo theo chuyên ngành được tổ chức vào năm cuối của khóa học K11CH theo hệ thống tín chỉ, Phòng Đào tạo thông báo cho sinh viên khoá K11CH đăng ký học theo chuyên ngành đào tạo với các nội dung cụ thể như sau:

I. Danh mục các chuyên ngành sinh viên lựa chọn đăng ký:

1. Chuyên ngành Hệ thống điện

2. Chuyên ngành Tự động hóa

3. Chuyên ngành Điện công nghiệp

4. Chuyên ngành Điện dân dụng

II. Thông tin tham khảo để lựa chọn đăng ký:

- Sinh viên nghiên cứu chương trình đào tạo số 1219/QĐ-CĐMT ngày 04/12/2015 của Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung về việc ban hành chương trình đào tạo hệ Cao đẳng ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện-Điện tử và kế hoạch giảng dạy số 440/KH-CĐMT ngày 22/05/2015 của Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung về việc ban hành kế hoạch giảng dạy hệ Cao đẳng ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện-Điện tử. (đăng trên trang Web tinchi.cdmt.vn hoặc cdmt.vn:2014).

III. Tổ chức đăng ký:

- Giáo viên chủ nhiệm kiêm cố vấn học tập tổ chức họp lớp, hướng dẫn, tư vấn thêm để sinh viên có sự lựa chọn phù hợp.

- Các sinh viên đăng ký theo danh sách lớp sinh hoạt, đánh dấu x vào chuyên ngành đăng ký (sinh viên chỉ được chọn 1 chuyên ngành), ký tên, ghi số điện thoại (theo mẫu). Lớp trưởng gửi danh sách cho giáo viên chủ nhiệm kiêm cố vấn học tập kiểm tra ký xác nhận.

IV. Thời hạn đăng ký:

Lớp trưởng các lớp sinh hoạt nộp danh sách đăng ký (có đầy đủ chữ ký của sinh viên và giáo viên chủ nhiệm kiêm cố vấn học tập) về Phòng Đào tạo trước ngày 26/02/2016.

Đề nghị giáo viên chủ nhiệm kiêm cố vấn học tập, sinh viên khóa K11CH nghiêm túc triển khai thực hiện nội dung thông báo.