Ngôn ngữ:

(+0235) 2212 201

Thông báo


THÔNG BÁO

"V/v phổ biến kế hoạch đăng ký thực tập tốt nghiệp khóa K10C, K23T"

Để chuẩn bị cho đợt thực tập tốt nghiệp đạt kết quả tốt, Phòng Đào tạo thông báo cho toàn thể học sinh sinh viên khoá K10C, K23T tập trung tại Hội trường giảng đường G1 để nghe phổ biến kế hoạch đăng ký thực tập tốt nghiệp. Lịch tập trung như sau:

Lớp

Thời gian tập trung

K10CH5,7,9,11:

08h00 ngày 21/01/2016

K10CH1,2,3,14; K23TH1 (TT)

09h00 ngày 21/01/2016

K10CH13,15; K10CN; K23TH3:

10h00 ngày 21/01/2016

K10CH4,6,8,10:

14h00 ngày 21/01/2016

K10CH12,16; K10CV; K10CK; K23TH2,4:

15h00 ngày 21/01/2016

Đề nghị các học sinh sinh viên tập trung đông đủ và đúng giờ.