Ngôn ngữ:

(+0235) 2212 201

Thông báo


THÔNG BÁO

Danh sách sinh viên K10C đủ điều kiện làm khoá luận tốt nghiệp

Căn cứ Quyết định số 707/QĐ-CĐĐLMT ngày 25 tháng 6 năm 2010 của Hiệu Trưởng trường Cao đẳng Điện lực miền Trung v/v Quy định làm khóa luận tốt nghiệp của sinh viên. Nay phòng Đào tạo thông báo danh sách sinh viên K10C đủ điều kiện làm khoá luận tốt nghiệp (đính kèm).

Phòng Đào tạo đề nghị các sinh viên có tên trong danh sách trên căn cứ điểm 2, điều 2 của quy định làm khóa luận tốt nghiệp thực hiện việc làm đơn xin làm khóa luận tốt nghiệp (có đăng trên website: www.cdmt.vn của Nhà trường)

Đơn xin làm khóa luận tốt nghiệp của sinh viên tập trung theo lớp và nộp tại các khoa giáo viên cụ thể như sau:

K10CH1-8: Khoa Điện (Thầy Huỳnh Thanh Tịnh)

K10CH9-16: Khoa Kỹ thuật cơ sở (Thầy Lê Công Hân)

K10CK: Khoa Kinh tế (Thầy Phạm Ngã)

K10CV: Khoa Điện tử - Viễn thông (Thầy Nguyễn Viết Tiến)

Hạn cuối nộp đơn xin làm khóa luận tốt nghiệp là 11/03/2016.

Đề nghị lớp trưởng các lớp K10C phổ biến nội dung thông báo này đến sinh viên trong lớp để thực hiện./.