Ngôn ngữ:

(+0235) 2212 201

Thông báo


TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TIN HỌC

THỜI KHÓA BIỂU CÁC LỚP TIẾNG ANH TRÌNH ĐỘ B

HỌC KÌ 2/NĂM HỌC 2015 – 2016

(Thời gian từ ngày: 18/1/2016 – 15/05/2016)

STT

LỚP

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

GIẢNG VIÊN

ĐT LIÊN LẠC

1

K12CH1

7h00 – 9h30

9h35 – 11h10

13h00 – 14h35

Cô: Lại Thị Ngọc Trang

0905233023

2

K12CH2

14h45–17h10

9h35 – 11h10

15h35-17h10

Cô: Lại Thị Ngọc Trang

0905233023

3

K12CH3

7h50 - 11h10

8h45-11h10

Cô: Trương Thảo Nhi

0935 259 359

4

K12CH4

8h45 – 11h10

13h00-16h20

Cô: Lại Thị Ngọc Trang

0905233023

5

K12CH5

14h45-17h10

7h50 - 11h10

Cô: Trương Thảo Nhi

0935 259 359

6

K12CH6

13h50-17h10

13h50-16h20

Cô: Trương Thảo Nhi

0935 259 359

7

K24TH1

7h50 - 11h10

8h45-11h10

Cô: Trương Thảo Nhi

0935 259 359

8

K24TH2

13h50-17h10

14h45-17h10

Cô: Trương Thảo Nhi

0935 259 359

Lưu ý: Học viên Khóa K10C, K11C và K23T có nhu cầu học ghép sẽ đăng ký theo địa chỉ:

+ Khoa Khoa học Cơ bản

+ Khoa Bồi dưỡng nâng cao – Số điện thoại: 05106548879.

Trung tâm sẽ chốt danh sách học viên đăng ký học ghép hạn cuối vào ngày 29/02/2016.